مدیر داخلی بیمارستان

  نام واحد:   مدیریت داخلی

 مسئول واحد:  آقای هادی ارشادی کیا

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری وکارشناسی ارشدمدیریت دولتی

تلفن داخلی: 214


شرح وظایف مدیر داخلی بیمارستان

 1- مسئولیت ونظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان

2- انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

3- هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان

4-هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تأسیسات بیمارستان ، بخشهای اداری ، مالی ، بالینی ، پزشکی و پیراپزشکی

5- شرکت در جلسات هیات رئیسه ، تحول اداری  ، آموزش ، کمیته های بیمارستانی و...

6- تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

7- کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

8- تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

9- تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد - راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

10- نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

11- ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

12- تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی وارائه آموزش و راهنمایی آنان

13- ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

14- نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

15- شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتها ی دانشگاه

16- مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای  مختلف بیمارستان

17- ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش

18- هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه

19- هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی ، مصرفی و تعمیرات دستگاههاو رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه

20- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان

21- پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر

22- پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع

23- پیگیری جهت رضایتمندی بیمار ، مددجو و همکاران و خانواده تحت امر

24- نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت امر

25- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

26- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

27- سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

28- صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

29- نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

30- شرکت در سمینارها ، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام ما فوق

31- مطالعه و بررسی در زمینه ساعت کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار بر اساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها

32- جمع آوری اطلاعات مربوط نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام ما فوق

33- مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی ، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید ، توزیع ، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

34- برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و دراز مدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هر یک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

35- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

منو اصلی
ساعت
اوقات شرعی