دسترسی سریع
پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

                                   چک لیست پایش و ارزیابی اطمینان از ثبت صحیح نتایج حاصل از ارزیابی های مجدد پرستاری


             چک لیست پایش و ارزیابی اطمینان از ثبت صحیح نتایج حاصل از ارزیابی های مجدد پرستاری

 

واحد/محل خدمت:                                   بیمارستان:                                      تاریخ ارزیابی :

شناسنامه شاخص

الف ) علت منطقی جمع آوری داده ها : ارزیابی بیمار به صورت مداوم توسط پرستار حق مسلم بیمار است و همچنین باعث افزایش کیفیت خدمات درمانی میگردد

ب)موضوع شاخص:  مدیریت0     امور مالی0       خدمات پزشکی0       خدمات پرستاری0       خدمات عمومی و پشتیبانی0     خدمات پاراکلینیک0

ج)ابعاد کیفی شاخص: اثربخشی0    کارایی 0     رضایتمندی0      ایمنی       عدالت ودسترسی عادلانه      تعهد

د)فرمول شاخص: (تعداد کل موارد رعایت شده در  5 مورد ارزیابی/45)*100

و)نتیجه بررسی شاخص در 5 مورد ارزیابی:

     

 

                          شماره پرونده بیمار

                استاندارد

ارزیابی 1

ارزیابی2

ارزیابی3

ارزیابی4

ارزیابی5

 

 

 

 

 

1

تشخیص های پرستاری براساس مشکلات موجود بیمار ثبت می گردد

 

 

 

 

 

2

ارزیابی نهایی پس از انجام اقدامات پرستاری در گزارش ثبت می گردد.

 

 

 

 

 

3

توالی ثبت اقدامات پرستاری در ثبت نتایج ارزیابی های مجدد رعایت می شود

 

 

 

 

 

4

نوع و ساعت کلیه اقدامات درمانی ، مراقبتی ، تشخیصی ،انجام مشاوره توسط پرستار ثبت گردد.

 

 

 

 

 

5

نتایج ارزیابی مجددپس از تجویز مسکن ها ثبت می شود .

 

 

 

 

 

6

نتایج ارزیابی مجددپس از تحویل بیمار از اتاق عمل ثبت می شود .

 

 

 

 

 

7

نتایج ارزیابی مجددپس از تغییر رژیم غذایی ثبت می شود .

 

 

 

 

 

8

ثبت نتایج ارزیابی مجدد تغییرات در خلق و خوی مثل افسردگی و گوشه گیری و تغییر در ارتباط کلامی و غیرکلامی و عکس العمل های فیزیولوژیک انجام شده است

 

 

 

 

 

9

در صورتیکه دارو hold شده در قسمت مداخلات نوشته می شود .

 

 

 

 

 

10

کلیه آماده سازی های مربوط به هر بیمار قبل از هر تست تشخیصی ثبت می شود .

 

 

 

 

 

11

هرگونه تغییر ناگهانی در وضعیت بیمار در گزارش پرستاری ثبت می شود .

 

 

 

 

 

12

اقداماتی را که باید در شیفت های بعدی انجام و یا پیگیری شوند ،گزارش و ثبت گردد ) آمادگی جهت آزمایشات پاراکلینیکی ، تشخیصی ، جواب مشاوره و....)

 

 

 

 

 

13

ساعت اطلاع به پزشک و هنگام ویزیت بیمار ثبت شده است .

 

 

 

 

 

14

در صورت تزریق خون یا فرآورده های خونی ، زمان و تاریخ شروع ترانسفوزیون ، مقادیر ، علائم حیاتی قبل - حین و پس از ترانسفوزیون ثبت می شود

 

 

 

 

 

15

پیگیری انجام و دریافت آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی و مشاوره های بیمار و اطلاع آن به پزشک در گزارش پرستاری ثبت می گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء حاضرین در شیفت:

 

 

 

                                                                                                                                 نام و  امضاء ارزیاب:

 

 

   دانلود : aapar-arzyabimojadad.docx           حجم فایل 54 KB