دسترسی سریع
دوشنبه ٠٧ آذر ١٤٠١

 

         راهنماي مستند سازي فرم هاي پرونده هاي پزشكي:  •    مقدمه


  •    مشکلات بیمارستان های كشور در خصوص مستندسازی فرم های پرونده های پزشکی


  •   اصول كلی مستند سازی فرم های پرونده های پزشکی


  •   مستندسازی تخصصی فرم های مهم پرونده پزشکی

                     1 -فرم پذیرش و خلاصه ترخیص

                     الف-فرم كاغذي
                     ب-فرم الكترونيك

                      2-فرم خلاصه پرونده

                     3-فرم شرح حال و معاینات بدنی

                     4 -فرم سیر بیماری

                     5-فرم درخواست مشاوره

                     6-فرم مراقبت قبل از عمل

                     7-فرم بیهوشی

                     8 -فرم بیهوشی گزارش عمل جراحی

                     9 -فرم مراقبت بعد از عمل

                    10  -فرم دستورات پزشك

                    11-فرم گزارش پرستار

 

  •   چارچوب زمانی ثبت و تکمیل اطلاعات پرونده پزشکی
   دانلود : aapara_mostanad.pdf           حجم فایل 706 KB