دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
وشيدني ها  
 

نوشيدني ها، بخش مهمي از نياز روزانه بدن را به مایعات برای سوخت و ساز مواد تامين مي کنند. همانگونه که انتخاب يک نوشيدني مفيد و مغذي تأثير مطلوبي در سلامت شخص دارد، عدم دقت در انتخاب آن نیز مي تواند سلامت را به خطر اندازد. نوع آشاميدني بايد متناسب با آب و هوا انتخاب شود زيرا مصرف اين مواد در تغيير درجه حرارت پوست نيز اثر دارد به اين ترتيب که نوشيدني هاي گرم سبب افزايش جريان خون زير پوستي شده و در نتيجه شخص احساس گرما مي کند. عکس اين عمل با آشاميدن نوشيدني هاي خنک اتفاق مي افتد. استفاده از آب ميوه ها و سبزي هاي تازه و خنک، موجب نشاط روح و تقويت جسم مي شود.

مقدار کل آب بدن مردان با وزن متوسط (70 کيلو گرم) تقريباً 40 ليتر است و حدود 57% کل وزن بدن آن ها راتشکيل مي دهد. در يک نوزاد مقدار کل آب تا 75% وزن بدن نیز می رسد اما اين مقدار تا سنين پيري کاهشمي يابد.

 

 

 در چاقي نسبت درصد آب بدن به 45 % کاهش مي يابد. حدود دو سوم آبي که روزانه از راه دهان وارد بدنمي شود به شکل آب خالص يا نوع ديگري از نوشيدني ها است و بقيه از راه غذا به بدن مي رسد.

 توصيه هاي كلي در مصرف مايعات بنا به موقعيت، جنس و وضعيت سلامت افراد عبارتند از:

  • بهطورمتوسطمصرف8لیوانمایعات)ترجیحاآب(درروزبرایبالغينتوصیهمیشود.
  • نیازروزانهمردانبهمایعاتحدودیکلیتربیشاززناناست.
  • مادرانشیردهحدود1-75/0 لیتربیشازسایرزناننیازبهمصرفمایعاتجهتتامین آبموردنیازبدنوتولیدشیردارند.
  • مصرفمایعاتکافیدرسنینبالای55سالموردتاکیداست.اینگروهسنیبیشتر مستعدعدمتعادلآبوالکترولیتدربدنخودبهعللمختلفازجملهکاهشاحساس تشنگی،کاهشعملکردقلبوکلیه،کاهشتحرکبدنیواستفادهازداروهایمدر، ملینوسایرداروهاهستند.
  • درخانمهايبارداربهقطعويامحدودكردنمصرفبرخينوشيدنيهاازجملهقهوه،چاي، نوشابههايگازداروسايرنوشيدنيهايحاويکافئينتاكيدشدهوآببهعنوانبهترين نوشيدنيمعرفيشدهاست. همچنينتوصيهميشوددرمواقعيكهتهوعصبحگاهيوجود داردازمايعات،بينوعدههايغذايياستفادهشودونههمراهغذا.
  • درصورتبروزيبوستکهبهعلتکمشدنحرکاتلولهگوارشايجادميشود،براي کمکبهتنظيمحرکاترودههاتوصيهميشودهمراهباغذاهايپرفيبرمانندنانسنگک، حبوباتوغلاتمقاديرزياديمايعاتيهمچونآبیاآبميوهطبیعیمصرفشود.براي مطالب بيشتر لينك زيرا دانلود كنيد.

 

 

 

   دانلود : نوشيدني_ها_148684.pdf           حجم فایل 68 KB