دسترسی سریع
پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

  •     قانون تشكيل نظام پرستاري

           

فهرست  مطالب

 

 

مقدمه

منشور پرستاري (فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع پرستاران (3/4/83)

فصل اول ـ كليات

ماده 1- تعريف سازمان

ماده 2- اهداف سازمان

فصل دوم ـ وظايف و اختيارات

ماده 3- وظايف واختيارات سازمان

فصل سوم ـ تشكيلات

ماده 4- تشكيلات سازمان

ماده 5 اعضاي شورايعالي

ماده 6- رئيس كل سازمان

ماد ه7- هيات مديره شهرستانها

ماده 8- اعضاي هيات مديره

ماده 9- رئيس هيات مديره

ماده 10- دبيرخانه سازمان

ماده 11- بودجه سازمان

ماده 12- ثبت نام سالانه اعضاء

ماده 13- وظايف شورايعالي

ماده 14- وظايف رئيس كل سازمان

ماده 15- وظايف هيات مديره شهرستانها

 

 

 

فصل چهارم عضويت و انتخابات

الف : شرايط عضويت

ماده 16- اتباع ايراني پرستار، بهيار ، كاردان اتاق عمل و بيهوشي

ب: انتخابات

ماده 17- انتخابات هيات مديره ها

ماده 18- تركيب هيات مركزي نظارت بر انتخابات

ماده 19- وظايف هيات مركزي نظارت

ماده 20- برگزاري انتخابات هيات مديره ها

ماده 21- شرايط انتخابات كنندگان

ماده 22- شرايط انتخاب شوندگان

فصل پنجم ـ موارد متفرقه

ماده 23 رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي

ماده 24 موارد تخلف و مجازاتهاي آن

ماده 25- مسئول برگزاري انتخابات

ماده 26- اختيار دادگاهها دراعلام به هيات بدوي انتظامي

ماده 27- نسخ قوانين مغاير

ماده 28- نشانه (آرم) سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه قانون

 

آنگاه كه نقشه، ايده و يا طرحي در مجلس قانوگذار تبديل به قانون مي‏شود شيرين ترين لحظه براي طراح يا طراحان آن است.چه آنكه لايحه شود و از دولت به مجلس برود و چه به صورت طرح از داخل مجلس حمايت شود و نهايتاً به تصويب برسد. قانون سازمان نظام پرستاري كشور از جمله قوانيني است كه طراح اصلي آن يك نفر پرستار بوده و تدوين و بازنگري آن توسط حدود ده نفر پرستار صورت گرفته ودر زمان تقديم به مجلس توسط حداقل 500 نفر پرستار بازبيني و تاييد شده است  از اين رو قانون داراي ويژگيهاي خاصي است كه آن را ممتاز كرده و همانند نهالي كه آنرا ده سال پيش كاشته واكنون شاهد ثمردهي آن مي‏باشيم به بار رسيده است.

در روزهايي كه اولين سطرهاي پيش نويس اين قانون در حال نگارش بود، نزديكترين افراد به ما هم نسبت به آينده خوشبين نبوده و ابراز مي‏داشتند آيا واقعاً پرستاري و پرستاران مي‏توانند سازمان و نظام داشته باشند؟

اين با توجه به سرگذشت نامطلوب پرستاري تا آن زمان، سوال نسبتاً درستي بود. اكنون هم پرستاران عليرغم ارزش و ارج خدماتشان انسانهاي غريب و مظلومي هستند، فقط آن زمان شدت مظلوميت بيشتر بود و ظلمها نيز مضاعف‏تر، به تبع همين مظلوميت عامه، قانون سازمان در ابتداء هم مظلوم واقع شده بود. تا جايي كه در روزهاي ابتدايي طرح موضع در مجلس، بعضي از اعضاي كميسيونهاي مربوطه قادر نبودند ناخوشنودي خود را پنهان كنند.

بالاخره بررسي اين قانون كه تقريبا" رايزني آن از اواخر مجلس چهارم شروع شده  بود در اويل مجلس پنجم رسماً در صحن مجلس با بيش از پنجاه امضاء مطرح شد. اين طرح در طول عمر مجلس پنجم و نيمي از عمر مجلس ششم فراز ونشيبهاي سختي را طي كرده تا بالاخره در تاريخ 21/5/80 ،  قانون آن به تصويب رسيده است.

قانون پيشنهادي ما نيز به تبع شرايط فكري و سياسي حاكم بر فضاي مجلس در دوره پنجم و ششم و نيز مخالفت تشكلهاي صنفي و غير صنفي دستخوش چالشهاي بسيار گرديد.

با اين همه مهمترين عواملي كه باعث تصويب اين قانون گرديد عبارتند از:

1-    پيگيري مصرانه و بي‏وقفة كميته پيگيري سازمان نظام پرستاري كشور كه تركيبي از دانشجويان پرستاري آن زمان بودند.

2-    اتحاد و انسجام اكثريت قريب به اتفاق پرستاران و تشكلهاي پرستاري با كميته پيگيري سازمان.

3-    روح استغناء و استقلال طلب پرستاري براي مثال:

در ابتدا بسياري از موارد از جمله تامين بودجه سازمان(موضوع ماده 11) با مخالفت شديد نمايندگان دولت مواجه گرديد. و اين موضوع در حال تبديل به يك معضل اساسي بود ، چرا كه مجلس بدون هماهنگي با دولت قادر به تصويب قوانين اين چنيني كه براي دولت بار مالي داشته باشدنيست. لذا در ابتكار عملي جسورانه، كميته پيگيري نظام پرستاري اعلام كرد: پرستاران به استعداد يكصدو بيست هزار نفر، قادر به تامين بودجه سازمان خود مي باشند. و بهانه عدم تامين بودجه اين سازمان توسط دولت را مرتفع ساخت و ماده يازدة قانون سازمان ماحصل موضع استقلال كميته پيگيري در آن زمان مي باشد.

4-    شجاعت، بي پروايي و خودباوري طوري كه :

 زماني تصور مي‏شد پرستاران به تنهايي نمي‏توانند صاحب سازمان صنفي شوند و آنرا مستقل اداره كنند چرا كه در ساير فعاليتها مي‏بايست همراه و همگام ديگر بخشهاي بهداشت درمان ‏باشند، به حول و قوة الهي تشكيل سازمان صنفي مستقل براي پرستاران محقق گرديد.

در انتها از آن رو كه هر از گاهي اين قانون تجديد چاپ مي‏گردد. در اين مجلد با توجه به مسائل روز لازم دانستيم گوشه‏اي بسيار مختصر ازخاطراتي عيني از مراحل پيگيري اين  قانون را  مزيد استحضار پرستاران به رشتة تحرير در آوريم  تا بلكه باعث شود با همدلي وانسجام بيشتري، سازمان و قانون بسيار ارزشمند خودمان را پاس بداريم.

 در گذشته‏اي نه چندان دور (در زمان پيگيري قانون سازمان) افراد عضو كميته پيگيري كمتر از انگشتان دو دست بودند وليكن متحد و يكپارچه و يكدل و يكرنگ ، اما امروز بحمدالله براساس قانون مصوب سازمان تنها تعدد 795 نفر با انتخاب پرستاران، وكيل پرستاران ومجري همين قانون هستند درحالي كه تعداد اعضاي سازمان از آن ميزان اندك به 000/40 نفر رسيده است.

 بديهي است تا دستيابي به سازماني كاملاً مقتدر، فاصله زيادي داريم. فلذا همدلي، اتحاد وانسجام تمامي پرستاران و تشكلهاي مربوطه كه براي بقاء و دوام سازمان حياتي است مي بايست روز به روز تقويت گردد .

 دراين راستا عضويت تمامي پرستاران و پرداخت بموقع حق عضويتها بسيار راهگشا خواهد بود.

اميدوارم با عمل به اين قانون وهمكاري و همراهي مسئولين اجرايي كشور بتوانيم به فرمايشات مقام معظم رهبري(3/4/83)جامة عمل بپوشانيم و اين فرمايشات معظم له را به مثابه منشوري عملي فرا روي سازمان و پرستاران عزيز قرار دهيم. مويد و منصور باشيد.

 

ميرزابيگي

رئيس كل سازمان نظام پرستاري

جمهوري اسلامي ايران

فصل اول ـ كليات

 

ماده 1 ـ تعريف سازمان:

       سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون سازمان ناميده مي‏شود، سازماني است مستقل داراي هويت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف سازمان((مقرر در اين قانون)) تشكيل مي‏گردد.

 

ماده 2 ـ اهداف سازمان:

1-    تلاش در جهت اصلاح، رشد و تعالي حرفه پرستاري.

2-    تلاش براي حفظ حقوق پرستاران ومردم درقبال خدمات پرستاري.

3-    كوشش در جهت برقراري، حفظ وحمايت از حقوق ومادي، معنوي و صنفي پرستاران.

4-    تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش ومهارت و آموزش حين خدمت پرستاران.

5-    آشنا ساختن جامعه نسبت به وظايف ونوع خدمات پرستاران.

6-    تلاش درجهت اجراي موازين و ارزش‏هاي اسلامي در بخش پرستاري.

7-    كوشش به منظور اجراي صحيح و دقيق مقررات واخلاق امور پزشكي در بخش پرستاري.

8-    همكاري با سازمانها و موسسات قانوني در كشور و درمجامع بين المللي.

 

فصل دوم ـ وظايف واختيارات

 

ماده 3 ـ وظايف و اختيارات سازمان در رسيدن به اهداف خود به اين شرح مي‏باشد.

1-    همكاري در تهيه و تعيين استانداردهاي آموزشي سطوح مختلف پرستاري.

2-    همكاري در تعيين تعداد و نحوه پذيرش دانشجويان پرستاري در دانشگاههاي كشور.

3-    تلاش به منظور ارتقاء كيفي مهارتها و دانش فارغ التحصيلان پرستاري.

4-  كمك به ايجاد و گسترش زمينه‏هاي پژوهشي وتحقيقات علمي پرستاري در كشور و استفاده مفيد و كارآمد از دستاوردهاي اين تحقيقات.

5-    همكاري در تعيين استانداردهاي خدمات و شرح وظايف رده‏هاي مختلف پرستاري.

6-    همكار براي نظارت، كنترل وارزشيابي نحوه ارائه خدمات و رعايت قوانين ومقررات پرستاري.

7-    تعيين ضوابط براي صدور، تمديد يا لغوكارت عضويت در سازمان.

8-  همكاري در تعيين راههاي تبادل علمي، تحقيقاتي و حرفه‏اي با سازمانهاي قانوني داخل كشور ونيز با ساير كشورها و مجامع علمي و حرفه‏اي بين المللي به منظور ارتقاء كيفيت آموزشي وخدماتي پرستاري.

9-  ارائه گزارش كارشناسي در مورد تخلفات پرستاري كه از سوي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران براي مشاوره به اين سازمان ارجاع گرديده است.

10-همكاري در تدوين مقررات براي تأمين حقوق حرفه‏اي،حفظ وارتقاء شئون اجتماعي پرستاران.

 

فصل سوم ـ تشكيلات

 

ماده 4 ـ تشكيلات سازمان بشرح زير مي‏باشد:

1-    شورايعالي

2-    رئيس كل

3-    هيأت مديره

4-    دبيرخانه شورايعالي

5-    كميسيون‏هاي داخلي و هيأتهاي كارشناسي رسيدگي به تخلفات

 

ماده 5 ـ اعضاي شورايعالي عبارتنداز:

الف ـ بيست و پنج نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل ازكادر پرستاري كه تركيب اعضاء اصلي به ترتيب زير است:

هجده نفر كارشناس و بالاتر، پنج نفر بهيار،يك نفركاردان اتاق عمل، يك نفركاردان هوشبري كه با رأي اكثريت مجمع نمايندگان هيأتهاي مديره شهرستانها انتخاب مي‏شوند.

ب ـ يك نفر نماينده به معرفي كميسيون بهداشت ودرمان و انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و دونفر پرستار به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، يك نفر پرستار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به انتخاب ستاد فرماندهي  كل قوا و نماينده‏اي به معرفي سازمان پزشكي قانوني كشور.

تبصره 1 ـ اعضاء علي البدل شامل سه نفر پرستار، يك نفر بهيار و يك نفركاردان اتاق عمل يا هوشبري خواهند بود كه حائزين اكثريت آراء پس از اعضاء اصلي در رشته خود شده باشند.

تبصره 2 ـ هيأت‏هاي مديره شهرستانهاي داراي پانصد شركت كننده در انتخابات نظام پرستاري، يك نفر از اعضاي هيأت مديره‏ را جهت تشكيل مجمع نمايندگان معرفي خواهند نمود. شهرستانهاي داراي هزار شركت كننده، دونفر به ازاي هر پانصد نفر اضافي يك نفر ديگر معرفي خواهند نمود. مجمع نمايندگان از بين كانديداهاي واجد صلاحيت، اعضاء انتخابي شورايعالي را به صورت مستقيم و كتبي بر مي‏گزينند.

تبصره 3 ـ جلسات شورايعالي نظام پرستاري كه  حداقل هر دوماه يكبارتشكيل مي‏شود با حضور دو سوم اعضاي شورا رسمي است وتصميمات اخذ شده با اكثريت آراء معتبر و براي واحدهاي تابعه ذي‏ربط لازم الاجراء است.

تبصره 4 ـ وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونين ايشان و همچنين مديركل پرستاري وزارتخانه مي‏توانند درجلسات شورايعالي بدون حق رأي شركت و اظهار نظر نمايند.

تبصره 5 ـ شورايعالي نظام پرستاري داراي يك رئيس، دو نايب رئيس، يك دبيرخواهد بود كه از بين اعضاي شورا به رأي اكثريت نسبي براي مدت دوسال انتخاب مي‏شوند. انتخاب مجددآنان بلامانع است.

تبصره 6 ـ شورايعالي نظام پرستاري داراي كميسيون‏هاي مشورتي است كه تعداد و وظايف آنها توسط شورايعالي نظام پرستاري تعيين خواهد شد.

ماده 6 ـ رئيس كل سازمان كه مسووليت اجراي مصوبات شورايعالي و اداره امور سازمان به شرح مذكور در ماده (14) را برعهده دارد يك نفر پرستار وعضوشورايعالي سازمان با حداقل مدرك كارشناسي است كه با رأي اكثريت مطلق اعضاء به مدت چهارسال انتخاب مي‏شود انتخاب مجدد وي بلامانع است.

تبصره ـ نحوه رسيدگي به استعفا ويا استيضاح رئيس كل سازمان با درخواست حداقل هفت نفر از اعضاء شورايعالي قابل طرح است وتابع آئين نامه داخلي شورا خواهد بود.

ماده 7 ـ در شهرستانهايي كه حداقل تعداد مشمولان ماده 16 اين قانون دويست نفر(حداقل يك پنجم آنان كارشناس و بالاتر) با شند هيأت مديره شهرستان تشكيل خواهد شد.

تبصره ـ جلسات هيأت مديره شهرستان حداقل هر ماه يك بار تشكيل مي‏شود و با حضور حداقل دوم سوم اعضاء رسمي است وتصميمات اخذ شده با اكثريت آراء معتبر است.

ماده 8 ـ هيأت مديره شهرستان مركب از نه نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل به شرح زير مي‏باشد:

1-    شش نفر پرستار( حداقل دونفر كادر آموزشي)

2-    دونفر بهيار

3-    يك نفر كاردان اتاق عمل يا هوشبري

 

 

 

تبصره 1 ـ چنانچه انتخاب كاردان ( اتاق عمل يا هوشبري) صورت نپذيرد بجاي آن پرستار انتخاب خواهد شد.

تبصره 2 ـ براي هركدام از بندهاي (1)،(2)و (3) يك عضو علي البدل انتخاب خواهد شد.

تبصره 3 ـ هيأت مديره نظام پرستاري شهرستان مركز استان عهده‏دار وظايف هيأت مديره نظام پرستاري شهرستان‏هاي تابعه استان كه در آنها هيأت مديره نظام پرستاري تشكيل نشده است نيز مي‏باشد.

تبصره 4 ـ چنانچه مركز استان و شهرستانهاي تابعه فاقد نظام پرستاري باشند، رسيدگي به مسائل مربوط به آنها  به عهده نظام پرستاري شهرستان يا مركز استاني خواهد بود كه از سوي شورايعالي نظام پرستاري مشخص مي‏گردد.

ماده 9 ـ رئيس هيأت مديره نظام پرستاري هريك از شهرستانها، يكي از اعضاء هيأت مديره با حداقل مدرك كارشناسي خواهد بود كه با پيشنهاد اكثريت مطلق اعضاء و حكم رئيس كل سازمان به مدت چهارسال انتخاب خواهد شد. عزل وي به عهده رئيس كل سازمان مي‏باشد.

ماده 10 ـ دبيرخانه سازمان نظام پرستاري، در سازمان مركزي كه در تهران است مستقر مي‏باشد.

ماده 11ـ بودجه سازمان نظام پرستاري از محل حق عضويت اعضاء، هدايا و كمك‏هاي اشخاص حقيقي و حقوقي تأمين مي‏گردد.

ماده 12 ـ ميزان وطرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و ديگر مقررات اداري مالي سازمان ونحوه خرج بودجه پس از تصويب شورايعالي به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده 13 ـ وظايف شورايعالي به شرح زير مي‏باشد.

1-    تصويب پيشنهادات كميسيونهاي مشورتي .

2-    همكاري وهماهنگي بانهادها وموسسات ذي‏ربط در امور پرستاري.

3-    تصويب بودجه سالانه هيأت مديره شهرستانها.

4-    نظارت برحسن اجراي مصوبات.

5-    نظارت برعملكرد نظام پرستاري شهرستانها.

6-    رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پرستاري شهرستانها وبرقراري هماهنگي لازم بين آنها.

7-    تصويب آئين‏نامه‏هاي لازم جهت اداره سازمان وتسهيل انجام وظايف محوله.

8-    انحلال هيأت مديره شهرستانها در موارد ذيل:

الف) عدول وتخطي از وظايف مقرر در اين قانون با تشخيص شورايعالي.

ب)عدم تشكيل غيرموجه چهار جلسه متوالي و يا شش جلسه متناوب كه تشخيص غير موجه بودن آن به عهده شورايعالي است.

تبصره 1 ـ اداره جلسات شورايعالي، نظارت بر عملكرد و هماهنگي بين كميسيونها و پيگيري حسن اجراي مصوبات به عهده رئيس يا نواب رئيس شورايعالي خواهد بود.

تبصره 2 ـ دبير شورايعالي مسئول تشكيل جلسات واداره دبيرخانه سازمان خواهد بود.

ماده 14 ـ وظايف رئيس كل سازمان به شرح زير مي‏باشد:

1-    اجراي مصوبات شورايعالي ومفاد قانون تشكيل سازمان نظام پرستاري.

2-    رياست عالي امور مالي ـ اداري و صندوقهاي رفاه و تعاون.

3-    صرف هزينه‏هاي سازمان برطبق مصوبات شورايعالي نظام پرستاري.

4-  تأييد و صدور حكم روساي نظام پرستاري شهرستانهايي كه توسط هيأت مديره آن شهرستان پيشنهاد شده است، عزل آنان نيز به عهده وي مي‏باشد.

ماده 15 ـ وظايف هيأت مديره شهرستانها بشرح زير است:

1-    هيأت مديره هر شهرستان كليه اختيارات و وظايف سازمان را در محدوده آن شهرستان عهده‏‏دار خواهد بود.

2-    ارائه طرحهاو پيشنهادات به كميسيونهاي مشورتي شورايعالي.

3-    پيگيري و نظارت برحسن اجراي مصوبات شورايعالي.

4-    پيشنهاد بودجه ساليانه نظام پرستاري شهرستان به شورايعالي پرستاري و هزينه آن پس از تصويب طبق آيين‏نامه مصوب شورايعالي.

 

فصل چهارم ـ عضويت وانتخابات

 

الف ـ شرايط عضويت:

ماده 16 ـ كليه اتباع ايراني پرستار، بهياران كاردان اتاق عمل، كاردان هوشبري و رده‏هاي وابسته پرستاري مي‏توانند عضو سازمان باشند.

تبصره اعضاء سازمان همه ساله مبلغي را به عنوان حق عضويت به سازمان پرداخت خواهند نمود. ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاء مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي نام پرستاري تهيه مي‏گردد.

ب ـ انتخابات :

ماده 17 ـ انتخابات براي اولين دوره حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با اعلام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براي دوره‏هاي بعد سه ماه قبل از اتمام هردوره با اعلام رئيس كل سازمان همزمان با تشكيل هيأت مركزي نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.

تبصره ـ انتخابات هيأت مديره نظام پرستاري شهرستانهايي كه منحل گرديده و يا توسط هيأت مركزي نظارت، انتخابات آنها ابطال گرديده است، حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي هيأت نظارت و با رعايت ساير مواد قانوني انجام مي‏پذيرد.

ماده 18 ـ تركيب هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت چهارسال انتخاب مي‏گردند به شرح زير خواهد بود:

1-    دونفر به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .

2-    دونفر نماينده به عنوان ناظر با معرفي كميسيون بهداشت ودرمان وانتخاب مجلس شوراي اسلامي .

3-    يك نفرنماينده وزارت كشور.

4-    يك نفر نماينده دادستان كل كشور به عنوان ناظر.

5-    دو نفر نماينده سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران.

ماده 19 ـ  هيأت مركزي نظارت وظايف زير را دارا مي‏باشد:

1-  انتخاب سه الي پنج نفر اعضاي هيأت‏هاي نظارت بر انتخابات نظام پرستاري شهرستان وانتخابات شورايعالي نظام پرستاري وعزل و نصب آنان.

2-    نظارت برحسن انجام انتخابات درحوزه‏هاي انتخاباتي.

3-  بررسي نهايي صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره نظام پرستاري شهرستانها وشورايعالي وابلاغ نظر هيأت‏هاي مركزي به هيات‏هايي اجرايي انتخابات.

4-    رسيدگي به شكايات انتخاباتي در چارچوب مواد قانوني وآيين‏نامه‏هاي مربوطه.

5-    رسيدگي به شكايات نامزدهايي كه صلاحيت آنها با تأييد هيأت‏هاي نظارت نرسيده باشد و تجديد نظر در آنها.

6-  توقف يا ابطال تمام و يا قسمتي از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانوني ودستورالعمل‏هاي مربوطه اين قانون رأسا" و يا با پيشنهاد هيأتهاي اجرايي يا هيأتهاي نظارت حوزه انتخاباتي.

7-  تأييد نهايي حسن انجام انتخابات هيأت مديره نظام پرستاري شهرستانها و اعضاء شورايعالي نظام پرستاري و امضاء اعتبارنامه منتخبين.

8-  رسيدگي به شكايات واعتراضات كتبي افراد در مورد تأييد صلاحيت نامزدهاي عضويت درهيأتهاي مديره نظام پرستاري و تجديد نظر درآنها.

تبصره ـ هيأت مركزي نظارت مي‏توند طبق دستورالعملي كه تهيه مي‏نمايند تمام يا قسمتي از وظايف مقرر دراين ماده رابه هريك ازهيأتهاي نظارت بر انتخابات هيأت مديره نظام پرستاري شهرستانها و شورايعالي نظام پرستاري تفويض نمايد.

ماده 20 ـ برگزاري انتخابات هيأت مديره نظام پرستاري شهرستانها واعضاء شورايعالي نظام پرستاري شهرستانها به عهده هيأتهاي اجرايي انتخابات مربوطه بوده كه تركيب، نحوه تشكيل ونحوه كار آنها و كيفيت و نحوه برگزاري انتخابات مربوطه طبق آيين‏نامه‏اي خواهد بودكه توسط شورايعالي نظام پرستاري تهيه و به تصويب وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.

تبصره ـ آيين‏نامه مذكور دراولين دوره انتخابات توسط هيأت مركزي نظارت تهيه و تدوين شده و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مرحله اجرا درمي‏آيد.

ماده 21 ـ شرايط انتخاب‏كنندگان عبارت است از:

1-    دارا بودن شرايط عضويت.

2-  داشتن كارت عضويت در سازمان نظام پرستاري، در دوره اول انتخابات، داشتن گواهي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كافي است.

3-   ساكن بودن در شهرستان منطقه انتخاباتي در زمان انتخابات به تأييد هيأت مديره آن شهرستان يا شبكه بهداشت ودرمان شهرستان.

ماده 22 ـ شرايط انتخاب شوندگان،هيأت مديره نظام پرستاري شهرستانها و شورايعالي نظام پرستاري به شرح زير است:

1-    دارا بودن شرايط عضويت درسازمان نظام پرستاري.

2-   عدم سابقه محكوميت كه منجر به محروميت از حقوق اجتماعي باشد .

3-   داشتن حداقل سه سال سابقه، سكونت يا اشتغال در حوزه انتخابيه.

4-   عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقي و مالي.

5-   التزام عملي به اسلام و پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره 1 ـ اقليت‏هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابعه احكام دين اعتقادي خود مي‏باشند مشروط به اينكه تجاهر به نقض احكام اسلامي را ننمايند.

تبصره 2ـ اعضاي هيأت‏هاي نظارت و اجرايي نمي‏توانند جزء انتخاب شوندگان باشند.

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم ـ موارد متفرقه

 

ماده 23 ـ به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‏اي شاغلين حرفه پرستاري و رده‏هاي وابسته به آن هيأت مديره در مركز و شهرستانهاي داراي هيأتهاي  كارشناسي كه مطابق بند (9) ماده (3) اين قانون به عنوان مشاور سازمان نظام پزشكي عمل خواهد كرد.

ماده 24 ـ موارد تخلف و مجازات‏هاي آن مطابق با قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/10/1374 و توسط هيأتهاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي تعيين خواهد شد.

ماده 25 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول برگزاري انتخابات هيأت مديره شهرستانها و اعضاي انتخابي شورايعالي از طريق هيأتهاي اجرايي انتخابات با رعايت مواد اين قانون خواهد بود.

ماده 26 ـ دادگاههاي جمهوري اسلامي مجازاند در هريك از شهرستانها حداقل بيست وچهار ساعت قبل از احضار و جلب هريك از شاغلين پرستاري به دادگاه به خاطر به رسيدگي به اتهام ناشي از قصور حرفه‏اي، به غير از مواردي كه با تشخيص قاضي بيم تباني يا فرار و يا امحاء آثار جرم مي‏رود مراتب را به اطلاع هيأت بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند.

ماده 27 ـ تمام و يا آن قسمت از قوانين كه مغاير با اين قانون است ملغي الاثر مي‏باشد.

ماده 28 ـ شورايعالي سازمان موظف است ظرف شش ماه پس از تشكيل، نشانه(آرم) سازمان را تهيه وبه تصويب برساند قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم آذرماه يكهزارو سيصد وهشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ       21/9/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

مهدي كروبي

رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : aapar-ghanon_nezam.doc           حجم فایل 73 KB