دسترسی سریع
يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

 

 •      پمفلت روز پرستار93-تاریخچه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 • مديران پرستاري بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و سیر وضعیت تغیيرات آنان در طول زمان

  بیمارستان مبینی: از سال 1364 تاکنون

  مدیریت پرستاری:خانم علامه- خانم دبیقی- خانم جعفرزاده- خانم دواچی- خانم عزیزی

  سوپروایزر آموزشی: خانم معین الرعایا- خانم وفایی فر- خانم امیریان

  سوپروایزر کنترل عفونت: خانم موسوی- خانم جلال یزدی- خانم عزیزی نژاد-خانم محمدی- خانم کوشکی

  اورژانس : فاطمه زارع-خانم استيری- خانم حجازیان

  جراحی­زنان:خانم ادیبی- خانم جراحی- خانم امدادی- خانم آذرآیین- خانم واحد - خانم آذرآیین- خانم واحد- خانم آذرآیین

  داخلی زنان:خانم الداغی- خانم قاضی نیا- خانم عزیزی- خانم واحد

  پس اززایمان:خانم فرخ آبادی- خانم جعفری- خانم نظری      - خانم رئیس نیا- ثریا الداغی- خانم عزیزی- خانم واحد- خانم استيری- خانم شایق

  اتاق عمل:خانم کارگران- خانم معماری- خانم دواچی- خانم دبیقی- خانم واحد - خانم طالبی- خانم جلال یزدی- خانم میرزایی- خانم ملایجردی- خانم ذبیحی

  نوزادان: خانم محمدی- خانم شریفی- خانم خسروجردی-خانم بختی- خانم امیریان

   NICU:خانم امیریان- خانم وفایی فر- خانم میری- خانم وفایی فر- خانم میری

  POST NICU : خانم میرحسینی- خانم سلیمانی

  بیمارستان واسعی: از سال1380 تاکنون

  مدیریت پرستاری:آقاي اسراری-آقاي­ابراهیمی-آقاي خسروجردی-خانم ا امیری-خانم وحیدی-آقاي ثقینی

  سوپروایزرآموزشی: خانم­دولتی-آقاي­عابدی-آقاي­خلیق-خانم برابادی- آقاي کاشانی- خانم اناری- خانم رحیمی

   

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 • سوپروایزر کنترل عفونت : مریم صمدی پور- مسلم منصوری-عفت نیکنام-عشرت سعیدی- راحله عرب اسدی

  اورژانس:خانم امیری- خانم انصاری- آقای میرزاحسینی-آقای خسروجردی-آقاي دسترس-آقاي ثقینی- آقاي موسوی پور-خانم عربشاهی- آقای عابدی- خانم صادق زاده

  جراحی:خانم معظمی نیا- آقاي دستورانی- آقاي موسوی پور- خانم ضرغامی- آقاي آزاد

  قلب:خانم محمدی- خانم دولتي- خانم عربشاهی- آقاي صداقتی

  اتاق عمل:آقای زیبایی- آقای دستورانی

  درمانگاه تخصصی:خانم کارگران- خانم کاظمی-خانم اکبری-خانم نیکنام-خانم عربشاهی-خانم نصرآبادي

  مغز و اعصاب:خانم دولت آبادی- خانم مهدوی- خانم عاطفی- فهیمه کتابی

  ICU:خانم وحیدی- آقای تاج آبادی- خانم وفایی نسب- آقاي رجبی

  CCU:خانم برادران- خانم امیری- خانم حیدری- خانم صمدی- خانم عربشاهی- آقاي خلیق

  قلب باز:آقای منصوری

  داخلی عفونی:خانم امیری- آقای شم آبادی- آقای شمس آبادی- خانم فلاحی راد- خانم مهدوی

  اطفال:خانم جعفرزاده - خانم شایق کارگر- خانم مختارزاده

  دیالیز:خانم مظفری- خانم دولت آبادی- خانم عربشاهی- خانم مظفری-آقاي میرزاحسینی

   

  سوختگی: آقاي شعبانی

  سایکولوژی: آقاي فرهام پور

  نوزادان:خانم جعفرزاده-خانم شایق کارگر- خانم فلاحی راد-خانم مختارزاده

  بیمارستان امداد:از سال1349 تاکنون

  مدیریت پرستاری:خانم نامدار-خانم علوی-خانم احمدنژاد- آقاي پیشنمازی- خانم جعفرزاده- آقاي دستورانی- خانم وحیدی- خانم سعیدی- آقاي فیلسرایی- خانم حسینی

  سوپروایزرآموزشی:خانم ذوالجلالی- خانم حسینی ششتمد- آقاي آمدنی

   ----------------------------------------------------------------------------------

   

   

 • خانم حسینی­ششتمد- آقاي خسروجردی

  سوپروایزرکنترل عفونت:خانم آزاد- خانم شایگان مهر- خانم سویزی

  اورژانس:آقاي خسروآبادی- آقاي قلی زاده- آقاي خسروآبادی-آقاي طبسی- آقاي رحمانی عرب- آقاي وظیفه شناس-آقاي زیبایی ثانی- خانم ذوالجلالی- آقاي هاشمی نسب-آقاي شامخی نسب- آقای عنایتی نسب-آقاي برابادی

  جراحی عمومی: خانم زحمتکش-آقاي احمدی-خانم قاضی نیا-خانم فتاحی-خانم ذوقدارمقدم-خانم اناوی- آقاي هاشمی نسب-خانم شم آبادی-آقاي هاشمی ثانی-خانم سلیمانی- خانم علوی دانا

  جراحی اعصاب: خانم دهقان اخلمد- آقاي حمزه

  اتاق عمل:خانم عارفی-خانم کارگری- آقاي علی زاده قیاسی- خانم عرب- آقاي حسن آبادی-آقای برابادی- آقاي پیروزان- آقاي شامخی نسب

  جراحی ارتوپدی :خانم امیری-خانم دهقان اخلمد- آقای عرفانی-آقاي نوروزی بامی- خانم شم آبادی- خانم مودی

  ICU : خانم وحیدی- آقاي طبسی- خانم شم آبادی-آقاي نوروزی بامی

  بیمارستان ولی عصر(عج)جغتای: از سال 1386 تاکنون

  مدیریت پرستاری: آقاي عروجی-آقاي فریمانه-آقاي شرفی

  بخش بستری: آقاي جغتایی-خانم سعادتی- خانم کیوان فر

  اورژانس:آقاي جغتایی- خانم صحراپیما-آقاي ارشادی کیا- آقاي فریمانه-آقاي مهردادیان- آقاي ارشادی کیا- آقاي ضیاء

  اتاق عمل: آقاي کیوانلو- خانم بختیاری- خانم کیوانلو- آقاي کیوانلو

  دیالیز: خانم جغتای

  بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) نقاب: از سال 1382 تاکنون

  مدیریت پرستاری: آقاي بهامین-آقاي عروجی- آقاي احمدی- آقاي ماهور- خانم حسینی-خانم وکیلی-آقاي بهامین- خانم فرهودی کیا

  اورژانس: خانم رباطی-خانم حیدری- آقاي احمدی-خانم قنبرآبادی-خانم سعادتی- آقاي عروجی- خانم قنبرآبادی- خانم کروژده

  بخش بستری: خانم سعیدی-خانم نکویی-خانم نیکخواهی- خانم کروژده-خانم اسکندری-خانم رضوانی

  اتاق عمل: آقاي امامی- آقاي علی آبادی-خانم شمس آبادی-خانم اسماعیلی-خانم شمس آبادی-خانم خاتمی پور

   

   دانلود : پمفلت معرفی مدیران پرستاری بیمارستان ها           حجم فایل 19 KB