دسترسی سریع
جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١

 1. فایل CHS
 2. راهنماي استفاده از CHS
 3. گروه بندي مرگ
 4. فايلCSO سال93 (نظام مراقبت مرگ كودكان) 
 5. راهنماي استفاده از CSO
 6. پرسشنامه ب
 7. دستور العمل تكميل پرسشنامه ب
 8. پرسشنامه ج
 9. دستور العمل تكميل پرسشنامه ج
 10. پرسشنامه د
 11. دستور العمل تكميل پرسشنامه د
 12. پرسشنامه ه (داخل بيمارستان)
 13. دستور العمل تكميل پرسشنامه ه (داخل بيمارستان)
 14. پرسشنامه ه (خارج بيمارستان)
 15. دستور العمل تكميل پرسشنامه ه (خارج بيمارستان)