دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

  1. چك ليست نظام مراقبت مرگ كودكان1تا59 ماهه (خارج بيمارستاني)
  2. چك ليست پايش برنامه (داخل بيمارستان)
  3. دستورالعمل تكميل چك ليست پايش برنامه (داخل بيمارستان)