دسترسی سریع
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠

 1. بوكلت مراقبت ادغام يافته سلامت مادران (ویژه ماما- پزشک)
 2. بوكلت مراقبت ادغام يافته سلامت مادران( ویژه غیر پزشک)
 3. دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران
 4. راهنمای کدگذاری دفتر مراقبت ممتد مادران
 5. كتابچه مراقبت هاي ادغام يافته ويژه كاردان و كارشناس(راهنماي خدمات خارج بيمارستاني)
 6. تشخیص افتراقی سردرد در بارداری
 7. دفترچه مراقبت مادر و نوزاد
 8. تجویز امگا3 در بارداری
 9. بارداری متعاقب تجویز واکسن سرخجه
 10. زمان ارجاع مادر باردار با سابقه سزارين تكراري به متخصص در ماه آخر بارداري
 11. برنامه آهن یاری گروه های در معرض خطر کم خونی فقر آهن
 12. مرگ مادر متعاقب سقط یا زایمان در منزل
 13. تعاریف تشخیص بارداری
 14. مرور کلی و سریع مراقبتهای بارداری