دسترسی سریع
جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١

 

نام کارشناس

              عکس      

عنوان

امور محوله

هادی کرابی

کارشناس مسئول بهداشت محیط

مسئول و ناظر کلیه امور اجرائی برنامه های بهداشت محیط شهرستان های تحت پوشش دانشگاه

حسین غلامی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس برنامه کنترل دخانیات،عملیات بهداشت محیط روستا،مبارزه با حشرات وجوندگان،  ،رابط سامانه جامع بازرسی مرکزسلامت محیط وکار ،آمار وشاخصها، CBI

رویا مهدوی نیا

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس برنامه بهداشت آب ،موادگندزدا،اماکن عمومی زنانه،CBI

احسان معنوی پور

  کارشناس بهداشت محیط برنامه بهداشت مواد غذایی،مدارس،آموزشگاه اصناف
مصطفی باغانی   کارشناس بهداشت محیط کارشناس برنامه بهداشت هوا،فاضلاب ،برنامه بهداشت مساجد ومناسبتهای مذهبی
مرتض توسلی پور   کارشناس بهداشت محیط کارشناس برنامه بهداشت محیط بیمارستانها،پسماند،سامانه 190