دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١

 

مریم شهرآئینی :کارشناس مسئول تغدیه 

پست الکترونیکی:shahraeinim1@medsab.ac.ir

 تماس:داخلی 267

 

 

 

شرح وظایف واحد:

 • 1- تعيين خط مشي و سياستهاي كلي برنامه هاي تغذيه و بهداشت خانواده در سطح دانشگاه
 • 2- بررسي وطبقه بندي نيازها و اولويت هاي منطقه اي و تدوين برنامه عملياتي تغذيه و بهداشت خانواده براساس مطالعات و بررسيهاي بعمل آمده
 • 3- نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي تغذيه و بهداشت خانواده
 • 4- تهيه پروتكلهاي آموزشي برنامه هاي تغذيه و بهداشت خانواده براساس نيازهاي منطقه اي استخراج شده از تحقيقات و بررسي هاي بعمل آمده
 • 5- آموزش و باز آموزي رده هاي مختلف نيروي انساني بهداشت دانشگاه براساس پروتكل هاي آموزشي منطقه اي و كشوري
 • 6- نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي آموزشي مربوطه براي ارائه دهندگان خدمات بهداشتي
 • 7- اجراي برنامه هاي آموزش همگاني در ارتباط با تغذيه و بهداشت خانواده در سطح دانشگاه
 • 8- طراحي، تهيه و تدوين مطالب و ابزار كمك آموزشي مانند پوستر، جزوه ، چارت ،بيل بورد ، تراكت و ...
 • 9- تهيه متون آموزشي براي مربيان مركز آموزش بهورزي
 • 10- آموزش و باز آموزي مربيان مراكز آموزش بهورزي در خصوص برنامه هاي مربوطه و نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي آموزشي آن مراكز
 • 11- طراحي و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در خصوص وضعيت تغذيه ، بهداشت خانواده در سطح دانشگاه ، جهت دستيابي به نتايج و راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات و تدوين و اجراي برنامه مداخله و اصلاح
 • 12- اجراي طرحهاي تحقيقاتي منطقه اي و ملي ارائه شده از سوي دانشگاه و وزارت متبوع در زمينه تغذيه و بهداشت خانواده
 • 13- مشاركت با گروه پزشكي اجتماعي و دانشكده بهداشت و پيراپزشكي در امر آموزش دانشجويان
 • 14- آموزش گروههاي هدف با همكاري و مشاركت ساير ارگانهاي ذيربط ( آموزش و پرورش ، نهضت سواد آموزي ، كشاورزي ، نيروهاي مسلح و ... )
 • 15- نظارت بر نحوه تامين و توزيع نيروي انساني واحدهاي بهداشت خانواده سطح دانشگاه
 • 16- نظارت بر تامين و تجهيز مواد و وسايل مورد نياز واحدهاي بهداشت خانواده سطح دانشگاه
 • 17- نظارت بر فعاليتهاي ماماهاي شاغل در واحدهاي تسهيلات زايماني و ايجاد زمينه هاي آموزشي براي آنان
 • 18- جمع آوري اطلاعات و آمار ، تهيه گزارش عملكرد و ارسال آنها به دفتر بهبود تغذیه جامعه
 • 19- تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده و ارائه پسخوراند لازم به واحدهاي تابعه
 • 20- ارزيابي و ارائه پيشنهاد و ايجاد و راه اندازي واحدهاي جديد ارائه دهنده خدمات تغذيه
 • 21- هماهنگي هاي درون بخشي جهت رفع نيازهاي آموزشي و اجرايي برنامه هاي تغذيه و بهداشت خانواده
 • 22- تهيه و پيشنهاد اجراي طرحهاي پايلوت و تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه نتايج جهت تعميم آن به كل دانشگاه
   دانلود : 114247_پايگاه_تغذيه_سالم-_95.pdf           حجم فایل 480 KB