دسترسی سریع
جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١

مسعود نامنی       کارشناس مسئول آمار و مدارک زشکی

پست الکترونیکی:   namenym1@medsab.ac.ir

تماس: داخلی(247 )

                        
 

محمود خوشحال :  کاردان آمار و مدارک پزشکی                  

پست الکترونیکی:  khoshhalm1@medsab.ac.ir

 

 

شرح وظایف :

1-تهیه طرحهای مختلف اماری طرحهای اجتماعی ، نفوس و غیره

2-دستورالعمل سرپرستی امور مربوط به جمع آوری اطلاعات آماری

3-طراحی و تنظیم چاپ متون گزارشات اماری طبق اصول و فنون مربوط برای انتشار

4-بازدید و نظارت بر سطوح محیطی و پایش و ارزشیابی به موقع خدمات ارائه شده

5-رتبه بندی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان طبق آمارهای ارسالی به واحد و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقا شاخص های مربوطه .