مسئول اتاق عمل :آقای دکتر حمیدرضا باغانی

سرپرستار بخش :آقای هادی حسین آبادی

تجهیزات بخش شامل:

EKG

ساکشن پرتابل

ترالی اورژانس

پالس اکسیمتری

مانتیور

دی سی شوک

ماشین بیهوشی

لاپاراسکوپ

میکروسکوپ چشمی

میکروسکوپ گوش

برونکوسکوپ

ویترکتومی

اتوکلاو سریع

دستگاه فور

سرنگ پمپ

میکروموتور

کرایو

کوتر

سنگ شکن درون اندامی

سیستوسکوپ

فیکو