دسترسی سریع
جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١

                                                                            

 •     مدیر گروه  : فاطمه حسن نژاد         
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی           
 • نوع استخدام : پیمانی
 • آدرس پست الکترونیکی:

 

 

 •    کارشناس مسئول پیشگیری از اعتیاد: حمیده فرهادیان          
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • نوع استخدام : رسمی
 • آدرس پست الکترونیکی :

 

 •    کارشناس مسئول سلامت اجتماعی: نسرین خالقی           
 • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • نوع استخدام: قراردادی