مسئول بخش :آقای علی جلینی

گامی نوین در جهت افزایش خدمات دهی مرکز آموزشی درمانی  واسعی سبزوار :

✅راه اندازی بخش ICU (مراقبتهای ویژه)مغز و اعصاب

بخش مراقبتهای ویژه  مغز و اعصاب  مرکز آموزشی درمانی واسعی سبزوار  با تعداد 6 تخت و زیر بنایی حدود 400 متر از دوشنبه مورخ 11/11/95 راه اندازی شده و شروع به ارائه خدمات درمانی به بیماران و نیازمندان حوزه سلامت نمود..

سید محمد میری مدیریت این مرکز گفت ، هزینه راه اندازی بخش مذکور حدود 1 میلیارد و چهارصد میلیون تومان بوده  که حدود دویست میلیون تومان هزینه صرف بهسازی و بازسازی بخش وهتلینگ و یک میلیاردو دویست میلیون تومان هزینه تجهیزات درمانی و سایر امکانات گردیده است.

ایشان در ادامه افزودند ، با راه اندازی این بخش وحضور متخصصین و وجود تجهیزات بروز و کامل از اعزام بیماران جهت دریافت مراقبتهای ویژه و تحمیل سایر هزینه ها جلوگیری بعمل می اید.

با افزایش این شش تخت مجموع تعداد تختهای ویژه این مرکز درمانی به 14 تخت افزایش یافت و در ماههای آتی نیز 9 تخت ICU دیگر به تعداد تختها افزوده خواهد شد که مجموعا تختهای مراقبت ویژه این مرکز درمانی به 23 تخت و با سه بخش مراقبتهای ویژه به شهروندان ارائه خدمت خواهد کرد.