دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

 

 

 

    

  نسخه 19 پزشک خانواده و بیمه روستایی
کلیک کنید
   چک لیست پایش پزشک خانواده سال 93 کلیک کنید
   چک لیست پایش ماما سال 93 کلیک کنید
  دستورالعمل تکمیل پرسشنامه سرشماری مناطق روستایی و شهرهای زیر 50 هزار نفر کلیک کنید
   دستورالعمل اجرایی سرشماری مناطق روستایی و شهرهای زیر 50 هزار نفر  کلیک کنید
  راهنمای سامانه سیب ویزه پزشک نسخه( 6و1) کلیک کنید
  راهنمای سامانه سیب ویژه غیر پزشک نسخه (5و1) کلیک کنید
  راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش نسخه (1و1) کلیک کنید
  خدمات سلامت سطح اول ویژه استفاده در شهر،حاشیه شهرو مناطق روستایی فروردین 1395 کلیک کنید
    دستورالعمل اجرایی برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری
کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (نظارت دوره آموزشی) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (پرسش و پاسخ آموزش سبزوار) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (ثبت دوره) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (ثبت توجیهی)

کلیک کنید

  برنامه آموزش کارکنان (صدور مجوز) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (شیوه نامه آموزشی) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (طرح درس تربیت مربی) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (فرم 2017)

کلیک کنید

  برنامه آموزش کارکنان (فرم حضور غیاب) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (فرم مدرس) کلیک کنید
  برنامه آموزش کارکنان (فرم نهایی گواهی تدریس) کلیک کنید

                                                                

 


 
   دانلود : nezarat_dore_amozeshi.pdf           حجم فایل 261 KB