دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

                                                                                                              

 اهداف و استراتژی ( بحران (

 
 

رسالت :

انجام فعالیتهایی که منجر به مدیریت کارآمد در بحران ها و حوادث غیرمترقبه وانسان ساخت و کاهش آسیب پذیری به مراکزبهداشتی درمانی،وپرسنل بهداشتی و درمانیوعامه مردمگردد.

­هدف کلی واحد مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا:

سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،هدایت و پایش اقدامات لازم درجهت کاهش آسیب درفاز پیشگیریو آمادگی برای اقدامات لازم در مرحله پاسخ وبرگشت به شرایط عادی در مرحله بازتوانی

کارکردهای حوزه بهداشت عمومی در مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان­ ساخت :

قبل از وقوع بلایا:

· ارزیابی آسیب­پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی

· اجرای اقدامات کاهش آسیب­پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی

· جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه­های سلامت-محور کاهش خطر بلایا

· آگاه­سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا

· تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش­ها

· ذخیره­سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ

· استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی

· اجرای برنامه­های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان بهداشتی

· اجرای تمرین­های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه

در زمان وقوع بلایا:

· ارزیابی سریع آسیب­ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه

· ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب­دیده

· ارایه مراقبت­های بهداشتی اولیه هماهنگ، به­موقع و موثر

· پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت­های بهداشتی اولیه

پس از وقوع بلایا:

· تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار

· بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه­های بهداشتی آسیب دیده

· مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه

· پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا