دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

·      

بهبود استاندارد تجهیزات و فضای فیزیکی

 

1.ايجاد و راه اندازي مراكز ارائه خدمات از طريق احداث فضاي فيزيکي.

2.بهبود استاندارد فضاي فيزيكي و تجهيزاتي مراكز ارائه خدمات تحت پوشش.

3.تأمین و توزيع تجهیزات واحدهای بهداشتی درمانی و واحدهای تابعه.

4.بهبود استاندارد منابع:توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی، اولويت بندی احداث، تعیین مكان برای احداث، نظارت و هماهنگی در احداث بناها .