دسترسی سریع
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠

  1. فلوچارت مراقبت ادغام يافته
  2. فرم آماری شیوه زندگی سالم سالمندی


   دانلود : فلوچارت_شماره_1_نهایی.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود : دستورالعمل_ابلاغ_کشوری_طبقه_بندی_.pdf           حجم فایل 600 KB
   دانلود : بسته_خدمت_جدیدسالمندان_غیر_پزشک_98_.pdf           حجم فایل 1926 KB
   دانلود : نحوه اندازه گیری شاخصهای آنتروپومتریک سالمندان.rar           حجم فایل 1813 KB
   دانلود : شیوه زندگی سالم اماری.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : پزشک.rar           حجم فایل 663 KB