دسترسی سریع
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠

 1. دستورالعمل كشوري شروع تغذيه با شير مادر
 2. قانون ترويج تغذيه با شير مادر و الحاقات بعدي
 3. مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر
 4. راهنماي آموزشي شروع تغذيه با شير مادر و برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد
 5. دوره آموزشي 20 ساعته شير مادر(چاپ 91)
 6. بيمارستان دوستدار كودك
 7. وضعيت كودك هنگام شير خوردن
 8. راهنماي مادران شاغل
 9. احياي پايه كودكان 1
 10. چك ليست نظام مراقبت مرگ كودكان1تا59 ماهه (خارج بيمارستاني)
 11. فایل CHS
 12. راهنماي استفاده از CHS
 13. گروه بندي مرگ
 14. فايلCSO سال93 (نظام مراقبت مرگ كودكان) 
 15. راهنماي استفاده از CSO
 16. پرسشنامه ب
 17. دستور العمل تكميل پرسشنامه ب
 18. پرسشنامه ج
 19. دستور العمل تكميل پرسشنامه ج
 20. پرسشنامه د
 21. دستور العمل تكميل پرسشنامه د
 22. پرسشنامه ه (داخل بيمارستان)
 23. دستور العمل تكميل پرسشنامه ه (داخل بيمارستان)
 24. پرسشنامه ه (خارج بيمارستان)
 25. دستور العمل تكميل پرسشنامه ه (خارج بيمارستان)
 26. چك ليست پايش برنامه (داخل بيمارستان)
 27. دستورالعمل تكميل چك ليست پايش برنامه (داخل بيمارستان)


   دانلود : بوکلت_کودک_سالم_پزشک.rar           حجم فایل 17633 KB
   دانلود : بوکلت_مانا_پزشک.pdf           حجم فایل 3801 KB
   دانلود : بوکلت_مانا_غیر_پزشک.pdf           حجم فایل 2911 KB
   دانلود : بوکلت_کودک_سالم_غیر_پزشک.pdf           حجم فایل 23479 KB
   دانلود : دستورالعمل__گزارش_مرگ_کودکان_.pdf           حجم فایل 1676 KB