معرفی وشرح وظایف
             نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                     
غلامرضا      شرفی

                       مدرک تحصیلی

                     کارشناس   پرستاری

شرح وظايف مسئول اورژانس 
1-     حضور به موقع در محل كار راس ساعت مقرر در يكي از پايگاه هاي اورژانس به طور مستمر
2-     برنامه ريزي در جهت رعايت استانداردهاي وسايل و داروها و تجهيزات مورد استفاده در اورژانس
3- بازرسي يا سركشي مستمر از پايگاههاي تحت سرپرستي در ساعات غير اداري در طول شبانه روز جهت بررسي روند كار كاركنان و جمع بندي گزارش و ارائه نتيجه آنها به روساي محترم شبكه ها و انعكاس نهايي به مديريت اورژانس سبزوار (بازرسي از پايگاههاي شهري حداقل هفته اي يك بار –بازرسي از پايگاههاي جاده اي حداقل دوهفته اي يك بار)
4- اجرا و نظارت بر طرح تكريم ارباب رجوع و گزارش درصد رضايتمندي و جمع بندي نظرات مردمي به مديريت اورژانس سبزوار
5-     نظارت بر پوشش و آراستگي پرسنل تحت سرپرستي با توجه به حساسيت كار
6-     شناسائي پرسنل توانمند بعنوان جانشين در هر منطقه به صورت مجزا
7- تنظيم برنامه پرسنل تحت سرپرستي با توجه به شناسائي پرسنل با سطوح بالاتر از نظر علمي و تعيين پرسنل با سطح علمي كمتر كه در يك كد همكاري مي نمايند به گونه اي كه حداقل يك نفر توانمند در شيفت باشد.
8-     گرفتن گزارشات روزانه از واحد ارتباطات در جهت چگونگي انجام كار پرسنل تحت سرپرستي
9-     توجيه پرسنل تحت سرپرستي جهت ايجاد و حفظ انگيزه بهتر در خدمت رساني به مردم
10-بررسي دفاتر مناطق و نظارت بر حسن اجرا در خصوص چگونگي تحويل و تحول كد و وسائل پزشكي و گرفتن امضا شيفت قديم و جديد
      11-چگونگي و گردش انجام كار برابر برنامه تنظيمي و ارسال گواهي پزشكي و تائيد مرخصي استحقاقي و ارسال به موقع آن به واحد مربوطه
12- شركت در جلسات هفتگي پرسنل تحت سرپرستي جهت گزارش گردش كار هفتگي و اعلام نظرات و پيشنهادات
13- نظارت بر حفظ و نگهداري و توجه به وضع ظاهري آمبولانس و اقدام در رفع آن با همكاري مسئول نقليه و موتوري اورژانس
14- هماهنگي، همكاري و تعامل با شبكه و مركز اورژانس سبزوار
15- پيگيري و رفع مشكلات بوجود آمده در خصوص پرسنل
16- نظارت براجراي نكات بهداشتي و پيشگيري توسط پرسنل و وسايل موجود در پايگاههاي تحت سرپرستي
17- نظارت بر تغيير و تحول دقيق آمبولانس در ابتداي هر شيفت و هماهنگي كامل در استقرارها و اطلاع كامل از ماموريت هاي انجام شده
18- انجام دستورات آخرين مقام مافوق
19- پيگيري در راه اندازي پايگاههاي مصوب ، مشخص كردن نقاط حادثه خيز و پيشنهاد براي محل مناسب پايگاهها  
20- ارسال گواهي انجام كار و اضافه كار پرسنل آخر هر ماه به معاونت محترم سبزوار
21- جايگزين كردن پرسنل جهت مرخصي
22-پوشيدن لباس فرم رسمي و نصب اتيكتهاي مناسب
23-نظارت بر عملكرد آمبولانسهاي بخش خصوصي و ساير ارگانها وارائه جمع بندي نهايي به اورژانس سبزوار
24- پيگيري ساخت و تكميل ساختمان پايگاههاي در دست احداث
25- پيگيري مشكلات ارتباطي :تلفن 115 –بي سيم
23-ارسال بموقع و دقيق زيج اطلاعاتي در ده روز اول بعد از پايان هر فصل
24- ارسال بموقع و دقيق فرمهاي شماره 2(ورود و خروج پرسنل ) و شماره 3(تغيير وتحولات آمبولانس هاي 115)