سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

خانه بهداشت نشیب در سال 1367 تاسیس شده و در سال 1377 با دو بهورز شروع به کار نموده است ,تعداد 129خانوار در ان سکونت دارند و جمعیت ان 455 نفر می باشد.

فاصله خانه بهداشت نشیب از مرکز بهداشت درمانی سلطان اباد 22 کیلومتر میباشد که این مسیر بصورت جاده اسفالت می باشد.این خانه بهداشت 1روستای قمر (دربند)را تحت پوشش خود داده است.