سامانه نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت-1690

 

ثبت شکايت، ارسال پيشنهادات و نظرات

سامانه 1690

 

تکريم جامعه پزشکي، تضمين حقوق بيمار

 

 

 

http: www.1690.ir