معرفی وشرح وظایف

مركز بهداشتي درماني روستايي


اهم وظایف:
مركز بهداشتي درماني روستايي تنها واحد پزشكي دولتي مستقر در مناطق روستايي است كه بوسيله پزشك عمومي اداره مي شود
وظايف يك مركز بهداشتي درماني روستايي
1-جمع آوري ، كنترل و دسته بندي اطلاعات و آمارها
2-كنترل و پيگيري اجراي برنامه ها
3-پذرش بيماران

4- همكاري با گروهاي اعزامي از مركز بهداشت
هر مركز بهداشتي درماني وظيفه دارد كه تسهيلات مورد نياز براي اجراي برنامه گروه هاي اعزام شده از مركز بهداشت را فراهم سازد
5-مشاركت در فعاليتهاي آموزشي
-آموزش ضمن خدمت بهورزان خانه هاي بهداشت تابعه
-تعيين زمينه و درخواست تشكيل دوره هاي بازآمو.زي برا ي بهورزان تابعه و مشاركت در اجراي آنها
-هر مركز بهداشتي درماني روستايي ، با لقوه ميتواند عرصه كارآموزي و كارورزي آموزش رده هاي مختلف نيروي انساني پزشكي باشد
6-برنامه هاي بهداشتي
-مركز بهداشتي درماني علاوه بر نقشي كه درهدايت ، آموزش ، كنترل و پيگيري اجراي برنامه هاي بهداشتي خانه هاي بهداشت دارد وظايف زير را نيز خود بعهده خواهد داشت

-انجام آزمايشهاي پاراكلينيكي مورد نياز براي زنان باردار
-كمك به زنان باردار نيازمند مراقبتهاي ويژه كه از خانه هاي بهداشت ارجاع مي شود

-گذاردن
I.U.D
براي زنان داوطلب معرفي شده از خانه هاي بهداشت
-تهيه پاپ اسمير از زنان واجد شرايط براي غربالگري زنان در معرض خطر سرطان دهانه رحم (طبق برنامه كشوري )
-معرفي داوطلبان بستن لوله ها به كلينيك هاي تخصصي سيار يا بيمارستان
-بازديد از مدارس و سنجش سلامت دانش آموزان روستايي بطوريكه در هر سال تحصيلي ، هر دانش آموز كلاس اول دبستان و كلاس اول راهنمايي حداقل يكبار توسط پزشك معاينه شود
-آموزش و اجراي برنامه هاي بهداشت دهان ودندان در مدارس
-غربالگري كارگران كارگاهها و كارخانه ها
-بيماريابي از ميان بيماران معرفي شده توسط خانه هاي بهداشت
-انجام آزمايشهاي پاراكلينيكي ممكن در مركز بهداشتي درماني
-اعزام بيماران نياز مند عمليات تشخيصي بيشتر به مركز بهداشت يا بيمارستان ، و پيگيري درمان بيمارانيكه با دستورات خاص باز مگردند
-تنظيم برنامه درمان براي بيمارانيكه درمانشان بايد توسط خانه بهداشت پيگيري شود
-اجراي موازين پيگيري در مورد اطرافيان فرد مبتلا به بيماري واگيردار از طريق ايمن سازي ،يا اعمال موازين بهداشت محيط
-جمع آوري لام هاي خون از خانه هاي بهداشت بمنظور بيماريابي مالاريا و تعيين برنامه هاي درماني ، پيگيري و پيشگيري
-جمع آوري و ارسال نمونه هاي خلط بيماران مشكوك به سل كه توسط بهورزان آماده شده است به آزمايشگاه مركز بهداشت شهرستان
-انجام بررسيهاي مقدماتي اپيدميولوژيك براي شناخت مسائل بهداشتي و بيماريهاي بومي و شايع منطقه
-اعلام موارد همه گير بيماريها
-انجام برنامه هاي بهداشت محيط و كمك به عوامل خانه هاي بهداشت و هدايت آنان در اجراي اين برنامه ها از طريق بازديد هاي پيگير و منظم
-نظارت براجراي قوانين و مقررات ، ناظر بر بهداشت اماكن عمومي ، بهداشت مواد غذايي و بهداشت كارگاهها در منطقه تحت پوشش
-پژوهش
-مديريت

ديگر اينكه ، مركز بهداشتي درماني وظيفه دارد پيشنهادهاي خانه هاي بهداشت را در زمانه بهسازيهاي محيط و ضرورتهاي عمراني روستاهاي تحت پوشش خود جمع آوري ، بررسي به مركز بهداشت شهرستان گزارش نمايد
رابطه با بيمارستان :
مركز بهداشتي درماني مكلف است تسهيلات لازم براي پيگيري و ادامه درمان بيمارانيكه از بيمارستان مرخص مي شوند فراهم سازند
رابطه با شوراهاي ده و معتمدان محل :
برقراري ارتباط مستمر با مردم و استفاده از نظر آنان در باب خدمات عرضه شده و شناخت نيازمنديهاي آنها ضروري است تا خدمات انجام يافته همواره در جهت خواست مردم مورد تاييد آنها و پاسخگوي نيازهاي مبرم آنها و مرتبط با ضرورتهاي زندگي گيرندگان خدمت پيش بيني شود . شركتدربرخي ازجلسات شوراي ده و تشكيل شوراي بهداشت يكي از راههاي اصلي دستيابي به اين ارتباط و هدفها است