جمعه ١١ آذر ١٤٠١
آيين نامه هاي آموزشی

تعاریف

 

تعاریف زیر در آیین نامه های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی به صورت یکسان پذیرفته شده و حسب مقطع مربوطه مورد استناد می باشد و جزءلاینفک آیین نامه ها بوده و هر نوع تغییر و تفسیر مغایربا آن مجاز نیست.

دانشگاه علوم پزشکی:

موسسسه اي است آموزشی پژوهشی و خدماتی که علاوه بروظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه پزشکی است به انجام آموزش پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این مورد به عنوان مرکز نهایی ارجاع عمل می نماید.

هر دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل می شود.

 

دانشکده علوم پزشکی:

دانشکده علوم پزشکی موسسه آموزشی پژوهشی و خدماتی مستقلی است که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف پزشکی است به انجام آموزش پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع عمل می نماید.

دانشکده:

دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشی تشکیل می شود مانند دانشکده پزشکی- دانشکده دندانپرشکی و دانشکده بهداشت.

آموزشکده در گروه پزشکی:

 موسسه آموزش عالی است که از تجمع گروههای آموزشی در سطح کاردانی رشته های گروه پزشکی تشکیل می گردد و امکانات و تجهیزات لازم برای ارائه آموزش رشته های تحصیلی در آن دایر است.

موسسه:

موسسه در آموزش عالی یک مفهوم عام است که بر هریک از مراکز آموزش عالی و پژوهشی که با مجوز رسمی ازوزارت علوم و تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده باشد اطلاق می گردد.

گروه آموزشی:  

عهده دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات در مانی در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه می باشد مثل گروه بهداشت گروه فیزیولوژی و گروه جراحی.

گروه آزمایشی:

سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری ورود به دانشگاهها داوطلبان را برحسب رشته های انتخابی به گروه های خاص تقسیم می کند که هر یک از این گروهها گروه آزمایشی نامیده میشود.

دوره:

دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته که در چهار چوب نظام خاص در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه میشود تا سرانجام به دریافت یکی از مدارک مرسوم دانشگاهی منجر شود دوره های تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم پزشکی ایران در مقاطع تحصیلی زیر ارائه می شوند.

- کاردانی (فوق دیپلم)

- کارشناسی (لیسانس)پیوسته و ناپیوسته

- کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)ناپیوسته

- دکترای عمومی

- دکترای تخصصی (Ph.D)

- تخصص بالینی(دستیاری)

- فوق تخصص

 

اداره آموزش:

منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی- انتخاب واحد- انجام امتحانات - جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد.

استاد:

هر عضو هیات علمی که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی رابر عهده دارد استاد نامیده میشود.

رشته:

رشته یکی از شعب فرعی گروههای علمی(علوم پزشکی- علوم انسانی- علوم پایه- فنی مهندسی -کشاورزی و هنر) است که از لحاظ موضوع کاملا مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می انجامد در دورشته متمایز دروس مشترک نباید از 30درصد کل واحد ها (بدون احتساب دروس عمومی) تجاوزکند.

گرایش:

هر یک از شعب یک رشته که ناظر بریک تخصص باشد گرایش نامیده   می شود.اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از0 7 درصد کل واحد  ها کمتر و از 30 درصد کل واحد ها (بدون احتساب دروس عمومی) بیشتر باشد.

 

دروس:

دروس دانشگاهی از لحاظ محتوا به دروس عمومی و اختصاصی (پایه و تخصصی رشته) و از نظر ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته (پیش نیاز) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباری و اختیاری و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس به دروس نظری- عملی- نظری و عملی -کارآموزی و کار آموزی در عرصه تقسیم می شود.

تبصره:

دروسی که به نظری و عملی نوشته می شوند مستقل از یکدیگرتدریس می شوند و هر یک کد جداگانه و نمره جداگانه دارند.

دروسی که به صورت نظری- عملی نوشته می شوند یک درس محسوب شده و کد مشترک و نمره مشترک دارند.

 

دروس عمومی:

دروسی که به منظور توسعه بخشیدن به اطلاعات عمومی دانشجویان و رشد و بینش فرهنگی آنان براساس فرهنگ و معارف و عقاید اسلامی و نیز آشنایی با روشهای علمی عرضه می شود. این دروس برای کلیه دانشجویان تمامی رشته های علوم پزشکی در مقطع تحصیلی کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دوره های دکترای عمومی الزامی است.

دروس اختصاصی:

این دروس به دو دسته: دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می شود:

الف- دروس پایه ، دروسی است که برای آماده نمودن دانشجو ، توسعه اطلاعات وتقویت بنیه و بینش علمی وی و درک بهتر دروس تخصصی رشته عرضه می شود.

ب- دروس تخصصی رشته ، دروسی است که صرفا به منظور ایجاد و افزایش کارایی های علمی و عملی یک رشته تدریس می شود.

دروس جبرانی:

در صورتی که دانشجو دروسی را در مقطع قبلي نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واحدهای درسی مقرر،به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه آموزشی مربوط به آن دروس را به عنوان دروس جبرانی بگذراند.

 

دروس اجباری:

دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس دیگرقابل تعویض نمی باشد.

 

دروس اختیاری:

دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه های آموزشی می توان آنها را از میان مجموعه ای از دروس انتخاب کرد.

 

دروس پیوسته(پیش نیاز):

دروسی است که گذراندن آنها برای گرفتن یک درس دیگر ضروری است.

دروس جبرانی و اجباری می توانند پیش نیاز باشند.دروس اختیاری نمی توانند پیش نیاز باشند.

دروس مستقل:

دروسی است که انتخاب آنها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درسهای دیگر نیست.

دروس نظری:

دروسی است که در کلاس درس ارائه می شود.

دروس عملی:

دروسی است که در کارگاه ، آزمایشگاه و مرکز مهارتهای بالینی یا بخشهای مربوط در دانشکده ارائه می شود.

دروس کار آموزی:

دروسی است که در محیط کار واقعی(بیمارستان ، درمانگاه ، مرکز خدمات درمانی) و یا در محیط شبیه سازی شده (مرکز مهارتهای بالینی) برای آموزش مهارتهای عملی ارائه میشود.

 

دروس کارورزی:

دروسی است که در محیط کار واقعی و برای کسب تسلط بر مهارتهای عملی ارائه میشود.

 

دروس کارآموزی در عرصه:

دروسی است که با هدف آموزش مهارتهای عملی در عرصه ارائه خدمات بهداشتی درمانی ارائه میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir