مسئول واحد علم سنجی: دکتر منصوره فیض آبادی (خلاصه سوابق علمی، اجرایی)

تخصص: دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی (مدیریت اطلاعات)

آدرس پستی: سبزوار، جاده توحید شهر، بالاتر از بیمارستان واسعی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،  معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن تماس: 44018121 -051

 Email: feizabadi_mns@ut.ac.ir

Email: sci@medsab.ac.ir