واحدبهداشت حرفه ای

                              نام ونام خانوادگی مسئول واحد

                                  مهندس حسن سروری خواه

                                      مدرک تحصیلی

                        کارشناس مسئول بهداشت محیط وحرفه ای

                     

واحد بهداشت حرفه ای شبکه جغتای

شرح وظايف واحد  

1-      برنامه ريزي جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهي از وضعيت بهداشت محيط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه اي در بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات

2-       تدوين برنامه استراتژيك واحد و برنامه هاي دوره هاي آموزشي براي گروههاي هدف

3-       برآورد و تامين منابع و امكانات و الزامات مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي بهداشت حرفه اي

            هماهنگي درون بخشي با ساير واحدهاي مركز بهداشت ومراكز بهداشتي درماني تابعه

4-       هماهنگي بين بخشي و برون بخشي با سازمانهاي مرتبط (معاونت، اداره كل كار و امور اجتماعي، سازمان محيط زيست، شهرداري ، اتحاديه‌هاي صنفي و...)

5-       نظارت و پايش فعاليتهاي بهداشت حرفه‌اي ستاد و مراكز تابعه و ارائه نظريات كارشناسي جهت رفع مشكلات موجود 

6-       نظارت بر تجزيه و تحليل عملكرد بهداشت حرفه اي مراكز و تهيه و ارسال فيدبك به مراكز مربوطه .

7-       نظارت بر اجراي طرحهاي بهداشت حرفه اي ( طرح خانه هاي بهداشت كارگري، بهگر و . .. )

8-       نظارت و پيگيري تاسيس مراكز بهداشت‌كار و خانه‌هاي بهداشت كارگري در كارخانجات تحت پوشش.

9-       هدايت برنامه استراتژيك واحد

10-   تلاش در جهت حفظ و تقويت روحيه مشاركتي و انگيزش كاركنان بمنظور ارتقاء فرآيندهاي واحد.

11-   تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرائي فرآيندهاي واحد بهداشت حرفه اي و بازنگري اين دستورالعملها در صورت نياز

12-  همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي ملي و مقطعي

13-  بررسي پيشنهادات و پيگيري حل مشكلات واحدهاي تحت نظارت.

14-  تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي كاري مورد نياز و ابلاغ به مراكز تابعه

15-انجام سایر امورمربوطه