شرح وظایف

شرح وظایف واحد آموزش وتوانمند سازی منابع انسانی

 • انجام مطالعات لازم در زمینه روشهای نوین آموزش کارکنان در راستای اهداف استراتژیک دانشگاه

 • مطالعه و بررسی روشهای تامین منابع و ارتقای بهره وری در زمینه انجام آموزشهای مورد نیاز کارکنان

 • مطالعه و بررسی در زمینه ارزیابی آموزشی و روشهای افزایش کمی وکیفی آموزشهای بدو وحین خدمت کارکنان
 • تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روشهای توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف دانشگاه

 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات آموزشی کارکنان از طریق ارائه راهنمایی های لازم

 • مراقبت در نحوه برگزاری دوره های آموزشی و سنجش و ارزیابی عملیات در واحدهای تابعه

 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت کارکنان به منظور افزایش سطح دانش، بینش و مهارتهای آنان

 • برنامه ریزی و نظارت بر نیاز سنجی آموزشی کارکنان و تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز با توجه به تحلیل سازمانی، شغلی و فردی هر یک از کارکنان در سطح دانشگاه

 • برنامه ریزی و نظارت بر تهیه کلیات برنامه آموزشی کارکنان

 • شناسائی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدرسین و اساتید دوره های آموزشی

 • نظارت بر صدور گواهینامه های پایان دوره های آموزش کارکنان بر طبق ضوابط و و مقررات جاری

 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده

 • نظارت بر تشکیل پرونده آموزشی کارکنان و به روز نگهداشت آنها

 • بررسی و تایید مزایای آموزشی مترتب بر آموزشهای ضمن خدمت کارکنان طبق ضوابط و مقررات جاری

 

سامانه ها       دسترسی سریع       لینک های ویژه       اطلاع رسانی
                   
                   
                    آمار بازدید
                   

بازديدکنندگان اين صفحه :

بازديدکنندگان امروز :

1356

18343

 
                 

کل بازديدکنندگان :

بازديدکنندگان آنلاين :

58382200

19

                               
Copyright © 2015    Sabzevar University of Medical Sciences. All rights reserved