ریاست

             

      مدیر شبکه بهداشت ودرمان؛

                                  مهندس حسین    زرقانی

 

شرح وظايف 

*جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل اطلا‌عات مورد نياز برنامه‌هاي مختلف بهداشتي، آمارهاي حياتي و فعاليت واحدهاي بهداشتي شهرستان به منظور تدوين برنامه‌هاي محلي و گزارشهاي‌هاي لا‌زم. شناخت و دسته بندي مسايل بهداشتي منطقه و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه ها.
*بررسي و شناخت اپيدميولوژيك بيماريهاي بومي‌و اپيدميها.
*تهيه و ابلا‌غ دستورالعمل‌هاي اجرايي لا‌زم براي اجراي برنامه‌هاي كشوري خدمات بهداشتي براي واحدهاي تابعه.
*برنامه ريزي، گسترش و تغييرات واحدهاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل دسترسي اقشار جامعه به خدمات بهداشتي.
*تداركات و پشتيباني فني، اداري و مالي از مراكز بهداشتي، درماني پايگاهها و خانه‌هاي بهداشت تابعه.
*مشاركت در برنامه ريزيها و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر كه در واحدهاي بهداشتي برگزار مي‌شود .
*تدوين واجراي پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه مسايل بهداشتي منطقه.
*اجراي پروژه‌هاي آزمايشي در زمينه روشهاي نوين، كاربرد ابزارهاي جديد و ادغام خدمات.
*ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه‌هاي بهداشتي شهرستان.
*جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت مراكز بهداشتي درماني تابعه و ابلا‌غ نتايج به آنها و تهيه گزارش براي ارگانها و مقامهاي بالا‌تر.
*تدوين، اجرا و مشاركت در اجراي برنامه‌هاي آموزش بدو خدمت و حين خدمت كاركنان بهداشتي شهرستان.
*برآورد اعتبارات مورد نياز برنامه‌ها و تدوين بودجه سالا‌نه و اجراي بودجه مصوب

*انجام سایر امور مربوطه