واحد آموزش سلامت

                نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                         
راضیه     جغتایی

                         مدرک تحصیلی

                          کارشناس  آمار

 

شرح وظایف واحدآموزش بهداشت؛ 

1-  نیازسنجی آموزشی در کلیه مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت جهت استخراج مشکل اولی هر منطقه و در نهایت مشکل اولی بهداشتی شهرستان و طراحی و اجرای طرحهای مداخله ای در جهت رفع این مشکلات و نظارت بر انجام فعالیتها با همکاری کلیه ارگانهای سطح شهرستان اعم از آموزش و پرورش- بخشداریها شهرداریها شوراها دهیاریها بهزیستی کمیته امداد تربیت بدنی و ....

2-   تدوین برنامه عملیاتی شبکه با همکاری کلیه واحدهای ستادی در هر سال.

3-   برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل محیطی در خصوص سرفصلهای آموزش و ارتقاء سلامت.

4-   تدوین گزارش تحلیلی کلیه کارگاه های برگزار شده واحدهای ستادی و صدور گواهی شرکت در کارگاه برای پرسنل و نیز گواهی برای مدرسین.

5-   طراحی و اجرای کلیه بسیجهای اطلاع رسانی سطح شهرستان در مناسبتهای بهداشتی و سلامتی سال شامل هفته های سلامت پیشگیری از سوء مصرف مواد و اعتیاد بهداشت روان تغذیه  - ایدز و .....

6-   آموزش مجموعه کتب "بسیجی الگوی زندگی سالم" جهت کلیه مسئولین آموزشی فرهنگی پایگاههای بسیج سطح شهرستان و نظارت بر آموزشهای داده شده توسط ایشان به مردم شهرستان.

7-   طراحی رسانه های آموزشی برای کلیه مناسبتهای بهداشتی سال و نظارت بر توزیع رسانه ها با فرم مخصوص.

8-   ارزیابی رسانه های تولید شده توسط مردم سطح شهرستان و تکمیل فرمهای نظرسنجی توسط واحد و برگزاری کمیته فنی.

9-   اجرای آموزشهای برون بخشی جهت ادارات سطح شهرستان.

10-  فعال سازی رابطین آموزش ادارات و آموزش ایشان و نظارت بر آموزشهایی که از طریق این افراد به پرسنل زیرمجموعه خود  داده می شود.

11-  نظارت بر آموزشهای برون بخشی ارائه شده توسط مسئولین آموزش سلامت کلیه واحدهای تابعه. لازم به ذکر است کلیه واحدهای تابعه موظفند در هر ماه حداقل سه جلسه آموزشی برون بخشی برگزار نمایند.

12-  بازدید فصلی از کلیه واحدهای تابعه شهرستان.

13-   بازدید از فعالیتهای دانشجویی مراکز.

14-   اطلاع رسانی در خصوص دوره های آموزشی مجوز دار غیر حضوری و ثبت نام پرسنل و اعلام به استانداری و دانشگاه متبوع.

15-   پیگیری ماهانه دوره های غیرحضوری پرسنل .

16-   برنامه ریزی جهت فعال سازی کمیته آموزش و پژوهش شبکه و اجرای کمیته.

17-   انجام سایر امورمربوطه