واحد گسترش

               نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                 
حسین        واعظی نژاد

                        مدرک تحصیلی

                  کارشناس مبارزه با بیماریها

                     

  شرح وظایف واحد گسترش شبکه

1. شناسايي كل منطقه تحت پوشش وتهيه كروكي و مشخص نمودن محدوده واحدهاي تابعه .

2 . تعيين تعداواحدهاي بهداشتي ودرماني درسطح شهرستان وارائه پيشنهادها در رابطه با اصلاح وتغييرات مورد نياز

3 . تأمين نيروي انساني مورد نياز .

4 .هماهنگي بين فعاليت هاي واحدهاي بهداشتي در تمامي سطوح ارائه خدمت شامل خانه هاي بهداشت ، مراكز بهداشتي درماني روستايي وشهري و پايگاه هاي بهداشت و هماهنگي واحدهاي فوق الذكر با واحدهاي مستقر در مركز بهداشت شهرستان وهمچنين بين واحدهاي ستادي.

5 .. شناسايي مشكلات و نارسايي هاي موجود در سيستم و پيشنهاد راه حل مناسب .

6 . توزيع واعزام نيروهاي طرح ، پيام آور ، قراردادي واستخدامي .

7 . نظارت بر نحوه خدمت كليه نيروهاي شاغل .  

8. هماهنگي وهمكاري با مركز آموزش بهورزي در مراحل پذيرش بهورز ، آموزش و بكارگيري آنها

9 .. يافتن مكان مناسب جهت احداث واحد هاي بهداشتي درماني .

10 . پيگيري تامين زمين مناسب جهت احداث واحدهاي استيجاري و تعيين اولويت احداث .

11 . تأمين وتجهيز وسايل مورد نياز مراكز و پايگاههاي بهداشت وخانه هاي بهداشت .

12 . جلب مشاركت مردم در رابطه با احداث واهداء ساختمان واحدهاي بهداشتي ودرماني و پيگيري امور مربوط به خيرين .  

13 . پيشنهاد جهت تشويق ، تذكر ، تغيير عنوان وبازنشستگي كاركنان .  

14 . برگزاري مراسم روز بهورز .

15 . مسووليت اجراي برنامه طرح بيمه روستايي كه شامل :پذيرش ، گزينش ، وعقد قرارداد با نيروهاي پزشك وماما - آموزش اوليه و توجيه پزشكان و ماماها در بدو ورود به طرح - اموزش بهورزان ، پزشكان وساير پرسنل درگير در زمينه دستورالعمل هاي بيمه روستايي - بررسي شرايط موجود از نظر نيروي انساني پزشك خانواده و اعلام نياز به مركز بهداشت استان - نظارت بر نحوه ارائه خدمات بيمه روستايي در مراكز مجري - هماهنگي با اداره بيمه خدمات درماني در زمينه اجراي برنامه هاي طرح بيمه روستايي .

  16. استفاده از برنامه نرم ابزاري IHNS و وارد نمودن اطلاعات پرسنلي ، تجهيزات و اطلاعات مربوط به واحدها و استخراج اطلاعات از اين برنامه در موارد نياز .

 17 . پيگيري وبررسي شكايات مردمي عنوان شده در رابطه با واحدهاي تابعه و ارجاع به واحد مربوطه .

 18 . اعزام تيم بازديد كارشناسي از مراكز بهداشتي درماني وروستايي و خانه هاي بهداشت ، جمع آوري گزارشات و ارسال پس خوراند به واحد پايش شده .

 19. اجراي برنامه داوطلبين سلامت در سطح مراكز شهري و روستايي .

20 .انجام سایر امورمربوطه