روابط عمومی وفرهنگی
               نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                    
حمزه      محمدآبادی

                       مدرک تحصیلی

                 کارشناسی  حسابداری دولتی