امور اداری

      نام ونام خانوادگی مسئول واحد

                هادی       بهنژاد

                 مدرک تحصیلی

       کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

شرح وظایف واحد اموراداری

 

۱-    انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها وآموزش طبقه بندی

مشاغل وتهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به کمیته اجرایی دانشگاه متبوعه.

۲-    نظارت بر اجرای قوانین وبخشنامه ها ودستورالعملها .

۳-    تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمانی مورد نیاز و پیشنهاد آن به دانشگاه .

۴-    تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحد های ذیربط .

۵-    ایجاد خط مشی باتوجه به خط مشی کلی تعیین شده از طرف دانشگاه وهمکاری با کارشناسان ستاددانشگاه درجهت اجرای خط مشی ها و اهداف تعیین شده .

۶-    مشاوره و هماهنگی با مدیر.

۷-    شرکت درکمیته ها به منظور پیشبرد امور محوله و اهداف تعیین شده .

۸-    ارتباط مدیریت شبکه با سایر مدیریتهای دولتی وخصوصی از طریق مکاتبه های اداری وگزارشهای رسمی .

۹-    رعایت شئونات اخلاقی ، اجتماعی ، فرهنگی .

۱۰-پیشنهاد استخدام افراد مورد نیاز مدیریت و اعلام نیاز نیروهای طرحی وغیره .

       ۱۱-تکمیل پرونده استخدامی افرادجدیدالاستخدام وبرقراری حقوق ومزایای مشاغل مختلف با رعایت ضوابط وقوانین موجود .

۱۲-صدور احکام حقوقی ، دستمزدها ، پاداش ها ، فوق العاده ها ومأموریت ها و مرخصی ها ، اعطای طبقه وسایرمزایای قانونی از بدو استخدام تاپایان خدمات دولتی ( بازنشستگی )

۱۳- ارزشیابی کارکنان براساس معیارهای تدوین شده .

۱۴- تهیه گزارشات تخلف های اداری کارکنان درصورت لزوم ارجاع به مراجع ذیصلاح .

۱۵- انجام امور مربوط به تعاون و بیمه کارکنان شاغل و بازنشسته .

۱۶- رسیدگی و پاسخ به درخواستهای مختلف کارکنان .

۱۷- پیش بینی احتیاجات پرسنلی .

۱۸- بررسی ومطالعه درزمینه احتیاجات آموزشی کارمندان وتهیه وتنظیم برنامه های آموزشی قبل وضمن خدمت کارکنان .

۱۹- برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای کلیه کارکنان درسطوح مختلف شغلی .

۲۰- بایگانی اسناد ومدارک پرسنلی ۰

۲۱- انجام تایپ وتکثیر اسناد و مدارک و مکاتبات ۰

۲۲- انجام سایر وظیفه و امورمحوله .