کارشناس آزمایشگاه
               نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                  
مهدی     قزل قارشی

                        مدرک تحصیلی

                  کارشناس علوم آزمایشگاهی

شرح وظایف واحد آزمایشگاه مرکز بهداشت؛