کانون بسیج جامعه پزشکی

          نام ونام خانوادگی مدیرکانون بسیج
                  
حمزه      محمدآبادی

                       مدرک تحصیلی

                  کارشناسی  حسابداری

  حضور مخلصانه پزشکان و پرستاران فداکار و بسیجی در دفاع مقدس که در روزهای آتش و خون درقالب تیمهای اضطراری در خطوط مقدم نبرد، بیمارستانها و درمانگاههای صحرایی به رفع آلام مجروحان می پرداختند، زمینه ای شد تا پس از جنگ تحمیلی این حاملان پیام پایداری و استقامت به عنوان بخشی از بدنه تنومند بسیج به منظور اعتلا و اشاعه فرهنگ مقدس و معنوی ایثار و شهادت در جامعه پزشکی و دانشگاهی کشور و ثبت و انتقال تجارب و مواریث گرانبهای دفاع مقدس و دستیابی به اهداف نظام در زمینه های علمی - پژوهشی گرد هم آیند. بسیج جامعه پزشکی از سال 1374 با انتخاب و فعالیت نخستین شورای مرکزی فعالیت خود را در عرصه های بهداشتی درمانی علمی و فرهنگی به صورت پراکنده در بعضی از استانها آغاز و از سال 1379 به صورت رسمی تشکیل گردید.