واحد آمار

                نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                         
راضیه     جغتایی

                          مدرک تحصیلی

                           کارشناس  آمار

 شرح وظایف واحدآمار؛                                 

واحد آمار این شبکه در راستای رسالت خود وبا  هدف گرد آوري و  اطلاع رسانی به موقع و منسجم به مسئولين شبکه و ديگر سازمانها, ضمن پیگیری و

تهیه آمار ماهیانه واحد هاي تابعه و ارسال آن به مراکز متبوع اقدام به انجام پایش از واحدهای تابعه اعم از مراکز بهداشتی و درمانی ، پایگاههای

بهداشتی و خانه های بهداشت بصورت شش ماهه می نماید.

ضمناٌ این واحد در پایان هر شش ماه با جمع آوری علل کاهش یا افزایش آمار کلیه واحدها به بررسی وتجزیه و تحلیل عملکردها می پردازد.

     از دیگر اقدامات واحد آمار این شبکه میتوان به تهیه جداول آماری از قبیل آمار جمعیتی ، ترسیم نمودارهای آماری و آموزش واحدهای مختلف در زمینه نرم افزارهای آماری از جمله     excel   اشاره نمود.

اهم فعاليتهاي واحد آمار شبكه بهداشت ودرمان شهرستان جغتای

بر نامه ريزي :

-    برنامه ريزي جهت نظارت وپايش فعاليتهاي انجام شده در مراكز ، پايگاهها وخانه هاي بهداشت

-    برنامه ريزي جهت هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي

-    برنامه ريزي جهت بهبود كيفي جمع آوري و تجزيه تحليل آمار فعاليتهاي انجام شده در مراكز ، پايگاهها وخانه هاي بهداشت

هماهنگي ها :

    -   هماهنگي هاي برنامه ثبت موارد مرگ شهرستان با اداره ثبت احوال شهرستان و اداره اوقاف شهرستان

    -  شركت در جلسات شوراي كارشناسي معاونت در تاريخهاي تعيين شده

نظارت وپايش :

 -  جمع آوري وتجزيه وتحليل آماري بازديدهاي انجام گرفته از مراكز،پايگاهها وخانه هاي بهداشت

   -  پایش از مراکز بهداشتی و درمانی و تکمیل چک لیست پایش واحد آمار

 - تکمیل فرم بررسی دفتر ثبت مراجعین به پزشک در مراکز تابعه توسط واحد آمار و ارائه نتایج آن به واحد گسترش جهت تعیین ضریب کارانه در مورد پزشکان بیمه روستائی  

 -  پایش از پایگاه های بهداشتی و تکمیل چک لیست پایش واحد آمار 

  -  همراهی همکاران معاونتی در پایش 4مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان جغتای

  -  انجام سایر امورمربوطه