واحد آمار ومدارک پزشکی

               نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                      
هادی     زمندی

                         مدرک تحصیلی

                   فوق لیسانس  حسابداری

 

شرح وظایف واحد بیمه ودرآمدشبکه

1-باتوجه به تهعدات واحد درسيستم حسابداري تعهدي ،ميبايست 20صندوق درآمدشبكه ماهيانه حداقل 2بار مورد بررسي وبازديد قرارگيرد.
2-درخواست ،اخذ تعرفه از واحد درآمد دانشگاه علوم پزشكي سبزواروتحويل به مسئول صندوق درآمد درسطح شهر وروستاكه بصورت ماهيانه موردبررسي وحسابرسي قرار گيرند.
3-بررسي نسخ بيمه خدمات درماني روستائي ،کارمندی ،تأمین اجتماعی و... بصورت ماهيانه
4-ثبت اطلاعات كامل نسخ مراكز بهداشتي درماني شهري وروستائي به سيستم رايانه وتهيه اسناد مالي آنها درماه
5-تهيه اسناد وجمع آوري سايردرآمدهاي مراكز بهداشتي درماني شهري وروستائي ازجمله ويزيت،پاپ اسمير،آزمايشگاه وداندانپزشكي بصورت ماهيانه
6-تصحيح نسخ دندانپزشكي ارسالي از مراكز بهداشتي درماني روستائي وسند سازي بصورت ماهيانه
7-جمع آوري درآمدهاي نقدي (مراكز بهداشتي درماني شهري وروستائي) وارسال بموقع آنها به اداره درآمد امورمالي دانشگاه علوم پزشكي واداره بیمه بصورت ماهيانه
8-تهيه پرينت درآمدهابصورت ماهيانه وبررسي درآمدمراكز با پرينت بصورت ماهيانه
9-ارائه انواع آمار ماهيانه به امورمالي دانشگاه ، درآمد دانشگاه واداره بیمه بصورت ماهيانه
10-شركت درجلسات آموزشي،توجيهي،و... درآمد دانشگاه

11-انجام سایر امورمربوطه