واحدجوانان،نوجوانان ومدارس

              نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                     
شهربانو    جغتایی

                        مدرک تحصیلی

              کارشناس آسیب شناسی اجتماعی

معرفی  وشرح وظایف واحد؛

دانش آموزان يكي از مهمترين منابع انساني هر جامعه را تشكيل ميدهند ،توجه به سلامت اين گروه از اهميت واولويت ويژه اي برخودار است .
 
دراين راستا واحد بهداشت مدارس تاقبل از سال 1374بصورت ادغام يافته با واحد بهداشت خانواده فعاليت نموده است،ازسال 1374 به بعد با پشتيباني مديريتي و همكاري نيروهاي ستادي، نيروهاي مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي وبهورزان بصورت واحد مستقل نسبت به انجام فعاليتهاي ذيل اهتمام مي نمايد :

 

1 - برنامه ريزي ،هماهنگي ،اجرا ،نظارت وپيگيري برنامه ها

2 - تشكيل وحضور در كميته هاي شهرستاني با حضور سرپرست وكارشناسان مسئول واحدهاونمايندگان ارگان هاي ذيربط

      3 - تشكيل جلسات هماهنگي درون بخشي ، بين بخشي با نواحي آموزش وپرورش وارگان هاي ذيربط

4 - بهره گيري از توان كليه نيروهاي مجموعه

5 - جمع آوري اطلاعات جمعيت دانش آموزي ومدارس تحت پوشش

6 - انجام معاينات غربالگري وپزشكي دانش آموزان در قالب شناسنامه سلامت

7 - شناسايي وارجاع دانش آموزان داراي اختلال و بيماري

8 - برگزاري جلسات آموزشي ،توجيهي وبازآموزي براي پرسنل

9 - برگزاري جلسات آموزشي براي گروههاي هدف (دانش آموزان،مربيان،والدين)

10 - اجراي طرح ها وبرنامه ها شامل:طرح سنجش،اوقات فراغت،بيمار يابي پديكلوز،شروع سال تحصيلي،هفته بهداشت روان ،بلوغ،هفته سلامت،روز جهاني كودك،ايدز،ديابت،قلب،بهداشت محيط و.....

11 - اجراي مسابقات بهداشتي،مسابقات ورزشي وبرگزاري نمايشگاهها شامل:مقاله نويسي ،نقاشي،شعر ،سرود ،روزنامه ديواري و.... واهدا جوائز به نفرات برتر

12 - بازديد ونظارت بر بهداشت محيط مدارس ، سرويسهاي بهداشتي ، توزيع ومصرف شير يارانه ، بوفه ها ،تغذيه ميان وعده دانش آموزان، تهيه پس خوراند واعلام به نواحي آموزش وپرورش( هر سه ماه يكبار )

13 - ارائه خدمات حمايتي به دانش آموزان

14 - واكسيناسيون دانش آموزان پايه اول ابتدايي وپايه اول متوسطه

15 - صدور كارت تندرستي براي خدمتگزاران ومتصديان فروش مواد غذايي در مدارس

16 - اجراي طرح دهانشويه در مدارس ابتدايي

17 - تهيه وتوزيع پمفلت ،پوستر ،تراكت و...

18 - ارائه پيامهاي بهداشتي از طريق صدا وسيما

19 - تهيه برنامه عملياتي،تعيين شاخصهاوتهيه نمودارها،تهيه خلاصه فعاليتها وعملكرد سالانه درهر سال تحصيلي

      20 - انجام سایر امورمربوطه