واحدسلامت دهان ودندان

                     نام ونام خانوادگی مسئول واحد

                                راحله      جغتایی

                                مدرک تحصیلی

                             کارشناسی   پرستاری

                     

  شرح وظایف واحدبهداشت دهان ودندان شبکه

 آموزش بهداشت دهان و دندان به گروههاي هدف.

 پيشگيري از شيوع بيماري هاي دهان و دندان.

 ارائه خدمات دندانپزشكي در مراكز بهداشتي درماني .

 تشكيل كارگاههاي آموزشي و برگزاري سمينارهاي مربوطه.

 نظارت بر مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و خانه هاي بهداشت.

 تهيه و توزيع وسايل كمك آموزشي.

 هماهنگي تامين مواد مصرفي و تجهيزات مورد نياز واحد دندانپزشكي در مراكز بهداشتي درماني .

فعاليت هاي آموزشي 

اجراي طرح سلامت دهان و دندان در كودكان مهد كودك در سطح شهرستان.

 اجراي طرح بهبود سلامت دهان و دندان دانش آموزان درمدارس ابتدايي سطح شهرستان.

 تجهيز واحد هاي دندانپزشكي در مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان.

 افزايش پوشش مراقبت ها در زمينه بهداشت دهان ودندان در گروههاي هدف.

 افزايش سطح آگاهي جامعه در زمينه بهداشت دهان ودندان از طريق اجراي برنامه هاي آموزشي