کارشناس تغذیه

               نام ونام خانوادگی مسئول واحد

                 فریده    کیوانلوشهرستانکی

                        مدرک تحصیلی

                  کاردانی  بهداشت خانواده

معرفي واحد:

از آنجا كه يكي از اهداف PHC تلاش در جهت بهبود تغذيه جامعه مي باشد از جمله بخش هاي طراحي شده در سيستم بهداشت واحد تغذيه مي باشد كه عمده فعاليت آن اجراي اقداماتي است كه بهبود تغذيه در سطح جامعه و خصوصا گروههاي آسيب پذير كمك مي كند. اين واحد در غالب يك شبكه همكار از سطح وزارت بهداشت تا مركز بهداشت شهرستان گسترش دارد بطوريكه دفتر بهبود تغذيه جامعه در وزارت بهداشت وظيفه سياست گذاري كشوري در اين خصوص را بر عهده داشتند و اين وظايف از طريق واحد تغذيه مركز بهداشت استان به سطح مراكز بهداشت شهرستانها انتقال مي يابد كه در كنار اين وظايف كشوري بديهي است كه از جمله مسؤوليت هاي واحدهاي تغذيه استاني و شهرستاني تلاش در جهت طراحي در منطقه اي به منظور حل مشكلات بومي است.كليه امور مربوط به بهبود تغذيه جامعه در سطح شهرستان ازنا ، اجراي برنامه هاي آموزشي نظارت براي ارائه خدمات در مركز مشاوره و مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت از عمده وظايف اين واحد است.


شرح وظيفه کارشناس برنامه تغذيه و شيرمادر:

  1. بهبود تغذيه در سطح جامعه و خصوصا گروههای آسيب پذير

  2. .کليه امور مربوط به بهبود تغذيه جامعه در سطح شهرستان

  3. اجرای برنامه های آموزشی نظارت برای ارائه خدمات در مراکز مشاوره و مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت از عمده وظايف آن است و ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذيه ای جامعه

  4. افزايش دسترسی خانوارها به سبد غذايی مطلوب؛

  5. پيشگيری و کنترل کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در سطح جامعه؛

  6. پيشگيری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود يد در سطح جامعه؛

  7. بهبود تغذيه و رشد کودکان زير شش سال؛

  8. بهبود تغذيه گروههای آسيب پذير (زنان باردار – شيرده – نوجوانان – سالمندان)

  9. اجرای طرحهای ملی و کشوری مانند برنامه آهن ياری دختران دانش آموز راهنمايی و دبيرستان

  10. برنامه پايش يد نمک مصرفی خانوارها و پايش يد ادرار دانش آموزان ابتدايي

  11. برنامه پايش و پيگيری و ارجاع کودکان دچار تاخير رشد

  12. برنامه تجويز قطره مولتی ويتامين يا قطره ويتامين A+D جهت کودکان و قرص مولتی ويتامين جهت زنان باردار

  13. مشاوره تغذيه ای کودکان دچار اختلال رشد ارجاعی از سطح مراکز و خانه های بهداشت

  14. مشاوره تغذيه ای با زنان باردار نيازمند مشاوره تخصصی تغذيه

  15. بازديد از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و نظارت بر فعاليتهای انجام گرفته

  16. جمع آوری و بررسی و تحليل آمار و عملکرد برنامه ها

  17. بررسی عملکرد و ارزشيابی نيروها و برگزاری کارگاه های آموزشی

  18. آموزش های تغذيه ای برون بخشی در ساير سازمانها و ادارات

  19. ترويج تغذيه با شيرمادر

  20. تهيه و توزيع و نظارت بر توزيع شيرمصنوعی و کالابرگ آن

  21. تشکيل کميته شيرمادر و کميته IDD

  22. ارزيابی بيمارستانهای دوستدار کودک

  23. انجام سایر امور مربوطه