انبار وامین اموال
             نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                  
حمزه      محمدآبادی

                       مدرک تحصیلی

               کارشناسی  حسابداری دولتی