کارشناس مسئول بهداشت خانواده

              نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                     
راحله       قلی زاد ه

                        مدرک تحصیلی

                  کارشناس بهداشت خانواده

 

  معرفی واحد سلامت خانواده

مباحث مربوط به سلامت همواره در جامعه از اهميت ويژه و چشمگيري برخودار است بدين حد كه تلاش در   جهت بهبود و ارتقاء سلامت جامعه در واقع به معناي بستر سازي براي داشتن نيروي انساني سالم، با نشاط و خلاق بعنوان مهم ترين عامل و ابزار پيشرفت جامعه است.
چشم انداز فعلي طب و بهداشت جديد به درخت تنومند و كهنسالي شباهت دارد كه با پويايي و شادابي هرچه تمام تر لحظه به لحظه شاخه و شاخصار و برگ و ميوه جديدي بر آن مي رويد و سلامت انسان ها را از بركت وجود خور تأمين و تضمين مي نمايد و تلاش همه محققين و متخصصين در اين زمينه در جهت بالا بردن كيفيت سلامت انسان هاست.
بهداشت خانواده مجموعه مراقبت هاي بهداشتي، پيشگيري، درماني و بازتواني افراد خانواده در شرايط مختلف زندگي بويژه شرايط آسيب پذير تر با هدف كاهش ابتلا به بيماري و مرگ و مير از دوران شير خوارگي تا سالمندي و ارتقاء تكامل جسمي و رواني كودكان و نوجوانان و بالغين در خانواده مي باشد.


شرح وظايف کارشناسان سلامت خانواده:

  1. تهيه برنامه جامع عملياتی ساليانه مناسب با اهداف برنامه و شرايط و مشکلات موجود

  2. پيگيری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شيوه زندگی سالم جهت کليه پرسنل بهداشتی – درمانی و اقشار مختلف جامعه

  3. نظارت ، پايش و ارزشيابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان

  4. جمع آوری ، ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات ، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه

  5. انعکاس فعاليتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی

  6. هماهنگی و همکاری با ساير واحدهای درون بخشی ( واحد بيماريهای غير واگير و آموزش سلامت و رابطين بهداشتی ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزيستی ، کميته امداد ، نهضت سواد آموزی ، شهرداری و 000 ) درجهت پيشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شيوه زندگی سالم در دوران سالمندی

  7. هماهنگی لازم جهت تشکيل کميته سلامت سالمندان و پيگيری مصوبات آن

  8. ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کيفيت و کميت برنامه

  9. هماهنگی درخصوص تهيه ، چاپ و تکثير و توزيع جزوات ، کتابچه و پمفلت های آموزشی سلامت سالمندان

  10. همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت معرفی برنامه ، تکريم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت های مختلف مانند هفته جهانی بهداشت ؛ روز جهانی خانواده روز جهانی کودک و هفته سالمند.

  11. انجام سایر امورمربوطه

 

  شرح وظايف کارشناس برنامه مادران :

  1. بررسی شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزيه و تحليل

  2. جمع آوری آمار زايمان زودرس و تجزيه و تحليل شاخصهای زايمان

  3. تشکيل کميته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد هر ماه و بررسی و تحليل شاخصها و ارسال نقطه نظرات مربوطه به معاونت بهداشتی

  4. بررسی و پيگيری امور مربوط به مرگ مادران باردار

  5. نوشتن برنامه عملياتی مادران و ارسال به معاونت بهداشتی

  6. نظارت و ارزشيابی بازديد برنامه مادران درمراکز شهری و روستايی

  7. تهيه عملکرد سه ماهه برنامه مادران و ارسال به معاونت بهداشتی

  8. پيگيری رفع کمبودهای تجهيزاتی و نيروی انسانی

  9. آموزش برنامه مادران باردار به کارشناسان – کاردانان – بهورزان منطقه

  10. نظارت و بررسی بر عملکرد ماما روستا و مامای محلی

  11. مشارکت و آموزش نيروهای بدواستخدام – دانشجويان مديريت

  12.انجام سایر امورمربوطه

 

  شرح وظيفه کارشناس کودکان:

  1. تجزيه و تحليل شاخصهای مرتبط با برنامه کودکان در سطح شهرستان

  2. تشکيل کميته کودک سالم و مانا جهت بررسی مشکلات و رفع آنها در اجرای اين دو برنامه

  3. انجام پايش های برنامه های کودک سالم و مانا از مراکز تحت پوشش

  4. انجام بازديد از بيمارستانها در برنامه مرگ کودک 59-1 ماهه

  5. تهيه و توزيع مطالب و تراکت های آموزشی در رابطه با برنامه و انجام مداخلات در برنامه ها برای افزايش شاخص ها

  6. تشکيل کميته بررسی مرگ و ميرکودکان در سطح شهرستان و ارائه نتيجه به معاون بهداشتی دانشگاه

  7. ارائه راهکارهای لازم درخصوص کاهش مرگ و مير کودکان در سطح شهرستان

  8. جمع آوری اطلاعات آماری کودک سالم و مانا و انجام آناليز و ارائه آمارها به معاون بهداشتی دانشگاه

  9. برگزاری کارگاههای آموزشی شير مادر و مانا در کلاسهای آموزش کودکان در شهرستان

  10. برآورد صحيح از مکملهای مورد نياز برنامه کودکان

  11. جمع بندی اطلاعات و داده های آماری و وارد کردن آنها در نرم افزار نظام مديريت سلامت کودکان ( CHS )

  12. انجام سایر امورمربوطه

 

  شرح وظيفه کارشناس برنامه ميانسالان:

  1. شناسايی جمعيت هدف برنامه ميانسالان

  2. آموزش به مربيان رابطين در جهت انتقال آموزشها به رابطين بهداشتی و جامعه

  3. آموزش در زمينه پاپ اسمير و سرطان پستان

  4. افزايش پوشش پاپ اسمير و آموزش به زنان جامعه هدف(زنان 65-20 ساله همسردار)

  5. افزايش آگاهی جامعه نسبت به انجام Self breast exam) ) يا خودآزمايی پستان

  6. آموزش و برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل در زمينه پاپ اسمير، سرطان پستان و يائسگی

  7. انجام پايش از واحدهای تابعه و تکميل چک ليست های بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل و جامعه و ارسال پس خوراند به آنها

  8. برنامه ريزی جهت مهارت آموزی ماماهای شاغل در مراکز در زمينه پاپ اسمير و معاينات پستان

  9. تهيه،تکثير و توزيع جزوات آموزشی در زمينه ارتقاء آگاهی پرسنل و جامعه هدف برنامه

  10.انجام سایر امورمربوطه