کارشناس نظارت بر امور درمان

               نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                      
غلامرضا     شرفی

                         مدرک تحصیلی

                     کارشناس  پرستاری

 

                     

  شرح وظایف واحد نظارت بردرمان

بازديد از مراکز خصوصي درماني شامل : مطب پزشکان عمومي   ، متخصص ، دندانپزشکان ، پيراپزشکان ، درمانگاههاي شبانه روزي   وروزانه

پيگيري نواقص موجود در مراکز مذکور تا رفع نواقص  

دريافت شکايات ورسيدگي به تخلفات مراکز درماني خصوصي و مراکز مداخله گر در امور پزشکي از طريق مراجع قانوني تعزيرات حکومتي و دادگستري

صدور اعلام نياز جهت تاسيس مراکز درماني خصوصي در شهرستان جغتای

به روز رساني آمار مراکز درماني خصوصي در شهرستان جغتای

ارسال آخرين دستورالعملهاي بهداشتي درماني به مراکز خصوصي به منظور همکاري هرچه بيشتر مراکز درماني دولتي و خصوصي

شناسايي و بازديد از مراکز درماني غير مجاز م ومداخله گر در امور پزشکي

اصلاح وضعيت ثبت موارد مرگ و صدور گواهي فوت

جمع آوري تبليغات غير مجاز

عضويت در ستاد بحران شبکه و انجام امور محوله از طرف ستاد بحران

نظارت بر مراکز MMT