مسئول دفتر

       مسئول دفتر

سرکارخانم فاطمه جغتایی

 

وظایف مسئول دفترشبکه:
ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره در دفتر اندیکاتور
ثبت موضوع و شماره نامه های وارده و صادره در دفتر اندیکس
بازبینی ضمائم نامه های وارده و صادره
تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به اقدام کننده
مقابله پیش نویس های تهیه شده یا پاکنویس آنها
پر کردن فرمهای ساده اداری
پاسخگوئی به ارباب رجوع در حدود وظائف محوله
تعیین موجودی انبار در دفاتر مربوط
کمک در نگاهداری و ثبت اموال در دفاتر و کارتهای مربوطه
تهیه و توزیع ملزومات اداری
انجام کارهای محاسباتی ساده
کمک در تنظیم جداول اطلاعات آماری ساده
کمک در تنظیم جداول اطلاعات آماری ساده
کمک در بایگانی پرونده ها و اوراق اداری
انجام سایر امور مربوطه