دسترسی سریع
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠

تماس با واحد مدیریت بیماریها

تلفن تماس مستقیم غیر واگیر : 05144641803

تلفن تماس مستقیم  واگیر : 05144659350

تلفن تماس مستقیم مرکز پیگیری بیماریها و هاری : 05144641803

تلفن تماس مستقیم مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری : 05144658200

تلفن تماس معاونت بهداشتی : 05144645200  -  05144645620

داخلی مسئول واحد : 220            داخلی غیرواگیر : 219     

  داخلی واگیر : 212           داخلی مرکز پیگیری بیماریها و هاری :  250      

 داخلی مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری :   246

فاکس : 05144645136

آدرس پستی : سبزوار - خیابان طالقانی - مرکز بهداشت شهرستان سبزوار - کد پستی : 9617684115

وب سایت معاونت بهداشتی: http://www.vcHealth.medsab.ac.ir