دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

کتابخانه اکترونیک جهت دریافت دستورالعمل وراهنماهای بهداشت محیط مرکز سلامت محیط وکار 

چک لیستهای جدید مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی واماکن عمومی

منابع آزمون غیرحضوری ایمنی مواد غذایی مورخه 1394/10/2

منابع آزمون غیر حضوری استخر مورخه20/12/1393


 

   دانلود : form.rar           حجم فایل 768 KB
   دانلود : دستورالعمل_پایش_دستگاه_بی_خطر_ساز_پسماند.pdf           حجم فایل 243 KB
   دانلود : راهنمای_بهداشت_محیط_مطب.pdf           حجم فایل 2558 KB
   دانلود : چک_لیست_وضیعت_بهداشت_محیط_بیمارستانها.pdf           حجم فایل 263 KB
   دانلود : مراکز_حساس_طرح_تشدید.pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : فرم_آمار_ادغام_بهداشت_مواد_غذائی.doc           حجم فایل 31 KB
   دانلود : فرم_ید_سنجی.doc           حجم فایل 40 KB
   دانلود : فرمهاي_يكنواخت_سازي.rar           حجم فایل 353 KB
   دانلود : فرم_كلرسنجي_آب_آشاميدني.doc           حجم فایل 68 KB
   دانلود : وضعيت_جمع_آوري_و_دفع_فاضلاب_روستا.doc           حجم فایل 48 KB
   دانلود : اطلاعات_مربوط_به_جمع_آوري_زباله_روستا.doc           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم_آماری_ارزیابی_بهداشت_محیط_مساجد.doc           حجم فایل 92 KB
   دانلود : چک_لیست_سری_اول_بهداشت_محیط.rar           حجم فایل 11196 KB
   دانلود : فرم_آماری_110_شهری.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : فرم_آمار_110_روستایی.doc           حجم فایل 40 KB
   دانلود : صورتجلسه_شوراي_بهداشت_روستا.doc           حجم فایل 22 KB
   دانلود : جدول_فعاليت_هاي_بهداشت_محيط_.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : فرم_آئین_نامه_مساجد.pdf           حجم فایل 92 KB