پنج شنبه ٢٠ بهمن ١٤٠١

 وظايف واحد امور دارويي 

  تدوين برنامه عملياتي سالانه واحد و نظارت بر تدوين برنامه عملياتي واحد هاي تابعه

·         كنترل كيفي دارو هاي موجود در انبار در مواقع لزوم

·         پايش دارو خانه هاي مراكز بهداشتي درماني ،خانه هاي بهداشت ،انبار هاي دارو يي و ارسال فيد بك مناسب

·         نظازت بر عملكرد فني مسئولين امور دارويي مراكز تابعه

·         بررسي ميانگين قيمت و اقلام تجويزي در هر نسخه  به صورت سه ماهانه  و ارسال باز خورد مناسب

·         باز نگري و اصلاح فرم هاي آماري مراكز بهداشت و مراكز بهداشتي در ماني تابعه

·          بررسي آمار سه ماهانه مراكز و ارسال فيد بك در صورت لزوم  

·         اجراي طرحهاي تحقيقاتي در صورت لزوم 

·         مشاركت و همكاري در اجراي طرحهاي بهداشتي به منظور تامين به موقع دارو هاي مورد نياز براساس پروتكل هاي يپيشنهادي

·         ويرايش بسته هاي آموزشي به صورت سالانه مطابق با دستورالعمل هاي جديد

·         آموزش مسئولين امور دارويي بدو خدمت

·         تدوين متون و برنامه هاي آموزشي در صورت لزوم

·         مشاركت و همكاري در اجراي آموزش مستمر براي رده هاي مختلف بهداشتي در زمينه  امور دارويي 

·         بررسي متن هاي آموزشي ارسالي از مراكز

·         تشكيل جلسات كارشناسي و تنظيم صورتجلسات و پيگيري مصوبات

·         شركت در جلسات مرتبط

·         شركت در كار گاههاي مرتبط

·         تهيه گزارشهاي در خواستي

·         بررسي ليست آخرين قيمت دارو ها و ارسال به مراكز تابعه

·         هماهنگي جهت جابجايي داروهاي تاريخ نزديك بين مراكز و يا  با ساير دانشگاهه