پنج شنبه ٢٠ بهمن ١٤٠١

شرح وظایف  کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها:

 • نظارت وکنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح منطقه
 • بررسی و پیگیری اپیدمی های ایجاد شده در سطح منطقه
 • نظارت بر اعلام موارد بروز یافته ( واگیر) در سطح منطقه به معاونت بهداشتی
 • نظارت و کنترل کلینیک مثلثی و اقدامات وابسته
 • جمع آوری اطلاعات آماری بیماریهای غیر واگیر
 • اعلام و اتخاذ راههای کاهش بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان
 • اجرای دستورالعملهای ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتی
 • تقسیم نیروهای کاری در سطح منطقه و ستاد و همچنین شرح وظایف
 • بالا بردن شاخص سلامتی در سطح منطقه
 • نظارت بر شاخصهای منطقه به استانداردهای اعلام شده
 • گزارش بازدید و پایش پرسنل و جمع بندی نکات و مشکلات منطقه
 • اجرای طرحهای کشوری در سطح کلان و منطقه ای
 • تنظیم کشیک واحد بیماریها
 • تشکیل کمیته بیماریهای واگیر و غیر واگیر
 • نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه
 • مکاتبات اداری
 • هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه های کاری
 • نظارت بر اجرای شرح وظایف  توسط پرسنل در مراکز محیطی
 • نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی یا ماهیانه
 • جلب مشارکت ارگانهای دولتی و خصوصی و مردم
 • شرکت در جلسات درون واحدی بصورت ماهیانه (ستاد)
 • شرکت در جلسات ماهیانه در معاونت محترم بهداشتی
 • شرکت در جلسات ماهیانه شورای کارشناسی ستاد
 • شرکت در کارگاههای کلاسهای آموزشی و سمینارهای برگزارشده توسط مرکز مدیریت بیماریها با سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه
 • تعیین نیروهای شرکت کننده در کارگاهها و کلاسهای آموزشی در خصوص موضوعات واحد بیماریها

شرح وظایف کارشناسان بیماریهای واگیر:

1-تشکیل کمیته بیماریهای واگیر

2- تهیه- تنظیم و ارسال آمار هر ماه –سه ماه و شش ماهه در قالب فرم و فلاپی به معاونت محترم بهداشتی

3- بت –پیگیری و نظارت بر فعالیت مراکز تابعه در زمینه بیماریابی و درمان

4- برآورد داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماریهای واگیر

5- نظارت مستقیم بر مصرف داروها و پیگیری عوارض دارویی

6- بررسی اطرافیان و خانواده های بیمار در تماس و انجام اقدامات تشخیصی و پیگیرانه جهت اطرافیان و آموزش نیروها

7- آموزش به کلیه واحدهای برون بخشی و درون بخشی

8- هماهنگی مستمر با آزمایشگاه

9- تهیه تراکت و پلاکارد جهت  مراکز و بیمارستانها و مراجعین به مرکز بر طبق تقویم بهداشتی

10- گزارش گیری از کلیه مراکز بهداشتی درمانی و پایگاهها به صورت هفتگی

11- گزارش فوری تلفنی و اقدامات کنترل جهت اطرافیان بیمار

12- ارسال گزارش هفتگی و ماهانه به معاونت

13- تکمیل فرم بررسی انفرادی جهت بیماران

14- پیگیری بیماران تا حصول نتیجه و بررسی اطرافیان بیمار

15- گرفتن نمونه خون . ادرار. نمونه حلق از بیماران و ارسال آن به حوزه مربوطه با حفظ زنجیره سرما

16- شیمو پروفیلاکسی اطرافیان بیمار

17- واکسیناسیون و پیگیری افراد حیوان گزیده بصورت آنکال

18- تشکیل کلاس آموزش و تاکید به راههای انتقال –پیشگیری و کنترل بیماری

19- بازدید و پایش از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

شرح وظایف کارشناسان بیماریهای غیر واگیر:

 • تهیه تراکت و پلاکارد و نصب آن بر طبق تقویم بهداشتی
 • آموزش چهره به چهره و گروهی بیماران در مراکز تابعه
 • جمع آوری و تنظیم فرمهای آماری بیماریهای غیر واگیر از کلیه مراکز شهری و روستایی و ارسال به معاونت بهداشتی بصورت ماهانه
 • آموزش مستمر نیروها
 • نظارت بر عملکرد گرفتن نمونه های خون و...در بیماریهای غیر واگیر
 • عقد قراردادو هماهنگی های لازم با پست منطقه 16و19 جهت ارسال نمونه ها از مراکز به آزمایشگاه رفرانس
 • نظارت بر اجرای طرح بازدید منازل در خصوص پیشگیری از حوادث خانگی هر شش ماه یکبار و جمع بندی آمار
 • جمع آوری و ثبت رایانه ای آمار سوانح و حوادث از بیمارستانهای تحت پوشش . و ارسال دیسکت آن بصورت شش ماهه به معاونت
 • جمع آوری آمار مواد محترقه چهارشنبه سوری از بیمارستانها و ارسال به معاونت
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در مناسبت های خاص
 • تشکیل جلسات هماهنگی با حضور تیم مشاوره تالاسمی
 • پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام به موقع مشاوره تنظیم خانواده . ارجاع به آزمایشگاه مراکز پیش از تولد(PND)
 • هماهنگی با پایگاه یهداشتی بیمارستان شهدا در جهت ارجاع والدین بیماران تالاسمی ماژور در خصوص مشاوره تنظیم خانواده و ارسال به موقع آمار بیماران تالاسمی ماژور
 • بازدید از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر عملکرد آنها
 • جمع آوری و ثبت آمار سرطانها از مراکز پاتولوژی منطقه
 • انجام طرح غربالگری دیابت در افراد بالای 30 سال و زنان باردار