پنج شنبه ٢٠ بهمن ١٤٠١
شرح وظايف واحد بهداشت خانواده

  شرح وظايف کارشناسان بهداشت خانواده:

  

  1. تهيه برنامه جامع عملياتی ساليانه مناسب با اهداف برنامه و شرايط و مشکلات موجود

  2. پيگيری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شيوه زندگی سالم جهت کليه پرسنل بهداشتی – درمانی و اقشار مختلف جامعه

  3. نظارت ، پايش و ارزشيابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان

  4. جمع آوری ، ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات ، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه

  5. انعکاس فعاليتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی

  6. هماهنگی و همکاری با ساير واحدهای درون بخشی ( واحد بيماريهای غير واگير و آموزش سلامت و رابطين بهداشتی ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزيستی ، کميته امداد ، نهضت سواد آموزی ، شهرداری و 000 ) درجهت پيشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شيوه زندگی سالم در دوران سالمندی

  7. هماهنگی لازم جهت تشکيل کميته سلامت سالمندان و پيگيری مصوبات آن

  8. ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کيفيت و کميت برنامه

  9. هماهنگی درخصوص تهيه ، چاپ و تکثير و توزيع جزوات ، کتابچه و پمفلت های آموزشی سلامت سالمندان

  10. همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت معرفی برنامه ، تکريم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت های مختلف مانند هفته جهانی بهداشت ؛ روز جهانی خانواده روز جهانی کودک و هفته سالمند.

  

  شرح وظايف کارشناس برنامه مادران :

 

  1. بررسی شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزيه و تحليل

  2. جمع آوری آمار زايمان زودرس و تجزيه و تحليل شاخصهای زايمان

  3. تشکيل کميته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد هر ماه و بررسی و تحليل شاخصها و ارسال نقطه نظرات مربوطه به معاونت بهداشتی

  4. بررسی و پيگيری امور مربوط به مرگ مادران باردار

  5. نوشتن برنامه عملياتی مادران و ارسال به معاونت بهداشتی

  6. نظارت و ارزشيابی بازديد برنامه مادران درمراکز شهری و روستايی

  7. تهيه عملکرد سه ماهه برنامه مادران و ارسال به معاونت بهداشتی

  8. پيگيری رفع کمبودهای تجهيزاتی و نيروی انسانی

  9. آموزش برنامه مادران باردار به کارشناسان – کاردانان – بهورزان منطقه

  10. نظارت و بررسی بر عملکرد ماما روستا و مامای محلی

  11. مشارکت و آموزش نيروهای بدواستخدام – دانشجويان مديريت و 000

 

 

 

  شرح وظيفه کارشناس کودکان:

 

  1. تجزيه و تحليل شاخصهای مرتبط با برنامه کودکان در سطح شهرستان

  2. تشکيل کميته کودک سالم و مانا جهت بررسی مشکلات و رفع آنها در اجرای اين دو برنامه

  3. انجام پايش های برنامه های کودک سالم و مانا از مراکز تحت پوشش

  4. انجام بازديد از بيمارستانها در برنامه مرگ کودک 59-1 ماهه

  5. تهيه و توزيع مطالب و تراکت های آموزشی در رابطه با برنامه و انجام مداخلات در برنامه ها برای افزايش شاخص ها

  6. تشکيل کميته بررسی مرگ و ميرکودکان در سطح شهرستان و ارائه نتيجه به معاون بهداشتی دانشگاه

  7. ارائه راهکارهای لازم درخصوص کاهش مرگ و مير کودکان در سطح شهرستان

  8. جمع آوری اطلاعات آماری کودک سالم و مانا و انجام آناليز و ارائه آمارها به معاون بهداشتی دانشگاه

  9. برگزاری کارگاههای آموزشی شير مادر و مانا در کلاسهای آموزش کودکان در شهرستان

  10. برآورد صحيح از مکملهای مورد نياز برنامه کودکان

  11. جمع بندی اطلاعات و داده های آماری و وارد کردن آنها در نرم افزار نظام مديريت سلامت کودکان ( CHS )

  شرح وظيفه کارشناس برنامه تغذيه و شيرمادر:

 

  1. بهبود تغذيه در سطح جامعه و خصوصا گروههای آسيب پذير

  2. .کليه امور مربوط به بهبود تغذيه جامعه در سطح شهرستان

  3. اجرای برنامه های آموزشی نظارت برای ارائه خدمات در مراکز مشاوره و مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت از عمده وظايف آن است و ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذيه ای جامعه

  4. افزايش دسترسی خانوارها به سبد غذايی مطلوب؛

  5. پيشگيری و کنترل کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در سطح جامعه؛

  6. پيشگيری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود يد در سطح جامعه؛

  7. بهبود تغذيه و رشد کودکان زير شش سال؛

  8. بهبود تغذيه گروههای آسيب پذير (زنان باردار – شيرده – نوجوانان – سالمندان

  9. اجرای طرحهای ملی و کشوری مانند برنامه آهن ياری دختران دانش آموز راهنمايی و دبيرستان؛

  10. برنامه پايش يد نمک مصرفی خانوارها و پايش يد ادرار دانش آموزان ابتدايي؛

  11. برنامه پايش و پيگيری و ارجاع کودکان دچار تاخير رشد؛

  12. برنامه تجويز قطره مولتی ويتامين يا قطره ويتامين A+D جهت کودکان و قرص مولتی ويتامين جهت زنان باردار.

  13. مشاوره تغذيه ای کودکان دچار اختلال رشد ارجاعی از سطح مراکز و خانه های بهداشت؛

  14. مشاوره تغذيه ای با زنان باردار نيازمند مشاوره تخصصی تغذيه؛

  15. بازديد از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و نظارت بر فعاليتهای انجام گرفته

  16. جمع آوری و بررسی و تحليل آمار و عملکرد برنامه ها

  17. بررسی عملکرد و ارزشيابی نيروها و برگزاری کارگاه های آموزشی

  18. آموزش های تغذيه ای برون بخشی در ساير سازمانها و ادارات

  19. ترويج تغذيه با شيرمادر

  20. تهيه و توزيع و نظارت بر توزيع شيرمصنوعی و کالابرگ آن

  21. تشکيل کميته شيرمادر و کميته IDD

  22. ارزيابی بيمارستانهای دوستدار کودک

 

  شرح وظيفه کارشناس برنامه ميانسالان:

 

  1. شناسايی جمعيت هدف برنامه ميانسالان

  2. آموزش به مربيان رابطين در جهت انتقال آموزشها به رابطين بهداشتی و جامعه

  3. آموزش در زمينه پاپ اسمير و سرطان پستان

  4. افزايش پوشش پاپ اسمير و آموزش به زنان جامعه هدف(زنان 65-20 ساله همسردار)

  5. افزايش آگاهی جامعه نسبت به انجام Self breast exam) ) يا خودآزمايی پستان

  6. آموزش و برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل در زمينه پاپ اسمير، سرطان پستان و يائسگی

  7. انجام پايش از واحدهای تابعه و تکميل چک ليست های بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل و جامعه و ارسال پس خوراند به آنها

  8. برنامه ريزی جهت مهارت آموزی ماماهای شاغل در مراکز در زمينه پاپ اسمير و معاينات پستان

تهيه،تکثير و توزيع جزوات آموزشی در زمينه ارتقاء آگاهی پرسنل و جامعه هدف برنامه