در هر ماه این واحد تشخیصی بطور میانگین ماهیانه حدود 7000 مورد آزمایش های  تشخیصی را برای بیماران بصورت سرپائی و بستری انجام داده است.