مسئول فنی محترم واحد آزمایشگاه : سرکار خانم دکتر محبوبه کرابی

مسئول محترم واحد آزمایشگاه : جناب آقای صادق صادقی امجد

شماره داخلی : 4205 - 4206 - 4207

 

 

 

در هر ماه این واحد تشخیصی بطور میانگین ماهیانه حدود 57000 مورد آزمایش های  تشخیصی را برای بیماران بصورت سرپائی و بستری انجام داده است.